Publi-interviu. Starea de bine a angajaților – preocuparea angajatorilor

NewMoney 07/12/2023 | 11:30 Companii
Publi-interviu. Starea de bine a angajaților –  preocuparea angajatorilor

Un abonat economisește, în medie, circa 3.500 lei pe an, o sumă care este mai mare decât salariul minim brut pe eco­no­mie în momentul actual, spune Andreea Minuță, directorul executiv al Diviziei de abonamente din cadrul re­țelei de sănă­tate Regina Maria.

NewMoney: La cât se ridică (din perspectiva valorii) piața abonamentelor medicale în 2023?

Andreea Minuță: În prezent, vorbim de o piață cu circa două milioane de abonamente medicale, dintre care noi gestionăm peste 800.000. Divizia de abonamente a re­­țelei de sănătate Regina Maria a crescut de 2,5 ori în ultimii cinci ani, ceea ce arată interesul tot mai mare pentru acest segment din piața serviciilor medicale.

Putem spune că anul 2023 a fost unul bun pentru abonamentele me­dicale. Con­sta­­­tăm că românii sunt din ce în ce mai preo­cu­pați de sănătatea lor, atât fizică, cât și mintală și, mai mult decât atât, că din ce în ce mai mulți angajatori, indiferent de do­meniul de activitate sau de dimensiunile companiei, își doresc să ofere aceste beneficii extrasalariale anga­jaților lor.

Contextul reflectă o schimbare pro­fundă în mediul profesional: în 2023, rolul angajatorului nu mai este doar de a oferi siguranță și securitate la locul de muncă, ci de a fi un adevărat partener de sănătate al angajaților săi. Practic, atât angajatorii, cât și angajații au înțeles cât de importantă este sănătatea, transformând-o într-o prio­ritate.

Companiile au devenit atente la ne­voile medicale complexe ale angajaților lor și le acoperă prin abonamentele oferi­te. Avem peste 11.000 de companii în por­tofoliu, iar dacă pentru companiile mari abonamentele medicale sunt deja beneficii cunoscute și așteptate, acum ele devin din ce în ce mai populare și în rândul companiilor mai mici.

– Cât de importante sunt abonamentele pentru businessul Regina Maria? Cât gene­rează acestea din veniturile totale?

– Cel mai important aspect legat de abonamente este, de fapt, rolul lor in dezvoltarea sistemului medical din Romania. Pe fondul creșterii veniturilor populației, al ac­ce­su­lui la educație și al informării corecte, serviciile de prevenție s-au dezvoltat în ultimii ani, un rol important în această evo­luție avându-l sectorul medical privat, prin creș­­terea accesului la servicii medicale.

Obiectivul ambițios pe care îl avem este cel de a fi furnizorul de servicii medicale preferat de companiile din România. Suntem singurul furnizor medical care mă­soară gradul de satisfacție al abonaților: în acest moment avem un NPS de 87%, iar rezultatele acestea ne confirmă încrederea pacienților noștri.

Care sunt avantajele unui abonament me­dical la nivel individual? De ce își doresc an­­gajații astfel de beneficii?

– Prin abonamente, companiile le oferă, de fapt, angajaților lor acces la o gamă largă de servicii medicale, la un ecosistem care poate include și servicii de stomato­logie sau psihoterapie, pe lângă toate analizele și consultațiile specifice prevenției. Prin modul în care sunt construite, abonamentele încurajează mersul la medic îna­inte de apariția oricăror simptome, contribuind la dezvoltarea unui comportament preventiv.

Cifrele ne arată că pa­cienții abonați merg de trei ori mai mult la medic de­cât un pacient neabonat și, astfel, reu­șesc să își țină sănătatea sub control. Mai mult decât atât, abonamentele permit și con­trol asupra cheltuielilor, pacienții înțe­legând că pe abonament eco­no­misesc. Un abonat econo­mi­sește, în me­die, circa 3.500 lei pe an, o sumă care este mai mare decât salariul minim brut pe economie în momentul actual.

Care este topul celor mai „vizitate“ spe­cia­­lități medicale de posesorii de abonamente?

Cele mai accesate servicii medicale pe abonament rămân acelea de prevenție, in­cluse gratuit sau cu discount semnificativ: consultații, analize și ecografii. Ele constituie baza medicinei primare și subliniază, încă o dată, rolul deosebit de important pe care îl au abonamentele medicale în dez­­voltarea unui comportament preventiv și a unei atitudini care are în centru im­por­tanța menținerii unei bune stări de sănă­tate. Am constatat că un pacient care deține un abonament Regina Maria merge la medic, în medie, de șapte ori pe an, de aproximativ trei ori mai mult decât un pacient fără abonament. Doar în ultimul an, abonații noștri au avut aproape 4 milioane de vizi­te, în creștere cu 15% comparativ cu perioada similară anterioară.

Dacă vorbim de cele mai accesate spe­cialități, acestea sunt analizele, urmate de consultațiile de obstetrică-ginecologie, dermatologie, cardiologie și endocrinologie. Ultimele trei sunt nou intrate în topul specialităților accesate, fiind corelate direct cu perioadele de stres pe care le-am traversat și continuăm să le traversăm – pandemia și războiul. Cele trei reprezintă specialități care au o legătură puternică cu starea psiho-emoțională, pentru că pot fi in­fluențate de stres și anxietate, și ne atrag atenția despre cât de importante sunt abo­­namentele medicale pentru ca un angajat să fie sănătos și fericit.

Bineînțeles, pro­blemele de sănătate au un impact pu­ter­nic asupra stării psihologice a pacientului și, implicit, asupra eficienței sale pro­fe­sionale. Atunci când nu îți este bine fizic, nu poți avea o stare bună din punct de ve­­dere psiho-emoțional și viceversa. Prin oferirea unui abonament medical, dar și prin extraopțiunile adăugate, precum șe­din­țele gratuite de psihoterapie sau implementarea unor programe personalizate de wellbeing, angajatorul devine parte din so­luție și manifestă o grijă mai profundă, mai durabilă.

– Cât de mult a contat pandemia în crește­rea numărului de abonamente medicale?

Putem afirma fără doar și poate că pandemia a determinat o schimbare impor­tantă de viziune, atât în modul în care com­­paniile au perceput importanța unei bune stări de sănătate, cât și în felul în care pacienții au ales să se protejeze. Am remarcat un interes crescut acordat abo­na­mentelor medicale, pre­cum și o orientare din ce în ce mai mare spre pachete complexe, două tendințe puternic accentuate după o pandemie și un război. Uitân­du-ne, așadar, în urmă, la începutul lui 2022 constatam, după doi ani de pan­de­mie, că numărul companiilor care ofe­reau angajaților abonamente medicale cres­cuse cu 65%. Tot atunci, observam că IMM-urile nu doar că nu reduceau contrac­tele de abonamente medicale, ci, din con­tră, erau din ce în ce mai interesate de pa­chete complexe pentru angajații lor.

Piața abonamentelor medicale este într-o continuă dezvoltare, portofoliul nostru crește organic prin adăugarea de extra­op­țiuni la abonamentele medicale existente, dar și prin noi parteneri și clienți care con­ș­tientizează importanța preven­ției medicale pentru angajații lor. Există companii care ne-au devenit partenere alegând să ofere pentru prima oară extra beneficii salariale, și-au dorit ca acestea să fie abo­namentele medicale. Per total, doar în ultimii doi ani, numărul companiilor care oferă abonamente medicale a crescut cu peste 30%.

– Cum a evoluat, de-a lungul timpului, ape­ti­tul angajatorilor pentru abonamente ca be­neficiu pentru angajați?

Alături de interesul constant pentru ofe­ri­rea acestor beneficii extrasalariale anga­ja­ților, care se menține, deja, de ani buni, am remarcat alte trei tendințe foarte importante. Prima dintre ele este legată de orientarea către abonamente medicale din ce în ce mai complexe care vin în completarea salariu­lui sau a altor beneficii financiare. Dincolo de serviciile de bază, de pre­­venție, angajatorii sunt din ce în ce mai atenți la nevoile psiho-emoționale ale angajaților. Astăzi, peste 150.000 dintre abo­namentele Regina Maria oferite de com­panii includ cel puțin trei sesiuni de psihoterapie. În ansamblu, vorbim de o creș­tere de 300% pentru servicii de psihoterapie față de perioada pre-pan­demică și de un număr dublu, față de anul trecut, de abo­nați care beneficiază de șe­dințe de psihoterapie acoperite de com­pa­nie. De asemenea, angajatorii aleg să completeze ser­vi­ciile disponibile pe abo­na­ment cu programe de wellbeing.

A doua tendință este legată de transformarea acestor abonamente din beneficiu exclusivist în opțiune din ce în ce mai des întâlnită în ofertele de angajare, indiferent de mărimea sau domeniul de activitate al companiei. Dacă înainte abonamentele medicale erau oferite doar de către multi­na­ționale sau doar angajaților din industriile calificate, astăzi, lucrurile s-au schimbat profund și este suficient să pri­vim da­tele pe care le avem disponibile pentru a vedea cât de bine este conturat acest trend. Lucrătorii în producție repre­zintă aproape jumătate din portofoliul Re­gina Maria. În paralel, doar în ultimii trei ani, în cadrul rețelei de sănătate Regina Maria, numă­rul parte­­nerilor IMM care oferă abo­namente medicale s-a triplat, iar 85% dintre aceștia aleg abonamente medicale complexe.

A treia tendință este reprezentată de grija și preocuparea față de accesul an­gajaților la servicii medicale, în special în zonele unde acesta nu se poate realiza cu ușu­rință. Din ce în ce mai mulți angajatori aduc serviciile medicale cât mai aproape de angajații lor, fie prin deschide­rea de cabinete on-site sau mini policlinici cu mai multe specialități direct la sediile companiilor, fie prin intermediul caravanelor noastre mobile, cu ajutorul cărora oferim ser­viciile medicale de care au nevoie chiar la locul de muncă. Avem aproape 80 de lo­­cații deschise la sediile companiilor noastre partenere și trei caravane mobile prin care oferim servicii medicale pe tot teritoriul României.

– Achiziția Clinicilor Dentare Dr. Leahu a avut drept scop inclusiv introducerea serviciilor stomatologice în abonamente?

Indiferent dacă sunt oferite de către angajator sau achiziționate individual, ne do­­­rim ca abonamentele Regina Maria să re­prezinte punctele de acces către un întreg ecosistem medical, care include nu doar serviciile medicale orientate către să­nătatea fizică, ci și pe acelea dedicate să­nătății psiho-emoționale și, în particular, sănătății orale.

Pentru noi, alăturarea Clinicilor Dentare Dr. Leahu în acest an a reprezentat nu doar oportunitatea pătrunderii pe o piață pe care nu ajunsesem încă, ci și șansa de a genera noi beneficii pentru pacienții noștri. A fost firească includerea servicii­lor stomatologice în pachetele de abonamente deja disponibile, ca extraopțiune, sau chiar formularea unor abonamente de stomatologie dedicate prevenției dentare.

De peste 27 de ani, schimbăm comportamentul românilor față de propria sănă­tate, determinându-i să înțeleagă rolul și importanța prevenției și convingându-i să meargă, anual, la controalele de rutină. În mod similar, ne asumăm rolul de edu­cație privind sănătatea orală, un aspect deosebit de important, dar neglijat de către foarte mulți pacienți. Țara noastră ocupă penultimul loc în UE după nu­mă­rul mediu de consul­tanții stomatolo­gice, iar studiile ne arată că unul din cinci români nu merge la stomatolog pentru că este de părere că nu are probleme. Inten­țio­năm ca, prin intermediul abonamentelor de stomatologie cu accent pe pre­ven­ție, să reușim să schim­băm acest comportament.

– Afirmați că în 2023 ați atins pragul de un milion de programări la Clinica Virtuală. În ce constă acest serviciu?

Clinica Virtuală este un rezultat direct al schimbărilor aduse de pandemie: pro­iectul a fost dezvoltat în anul de debut al COVID-19 în doar 10 zile, constituind un adevărat record pentru soluțiile de tele­me­dicină din țara noastră și ilustrând, încă o dată, impactul profund al digitali­zării asupra sistemului medical. Prima consultație virtuală a avut loc pe 25 martie 2020, iar, pe măsură ce a crescut cere­rea programărilor, am simțit nevoia să dez­­voltăm chiar și un hub medical fizic, pentru ca medicii care acordă consultații online să beneficieze de tot confortul ne­cesar pentru un act medical similar celui din policlinică.

Clinica Virtuală înseamnă peste 500 de medici din 40 de specialități diferite și acces la medic chiar în aceeași zi sau la o zi distanta, de oriunde te-ai afla, în țară sau peste hotare. De asemenea, serviciul permite și monitorizarea de la distanță a pa­cienților cu diverse boli cronice sau au­to­imune. Cele mai accesate consultații online, prin Clinica Virtuală, au fost cele pen­tru medicina muncii, medicină gene­rală şi internă, urmate de cele pe specia­li­tățile pediatrie, endocrinologie şi obste­trică-gi­ne­cologie.

Un aspect important este integrarea Clinicii Virtuale cu celelalte sisteme digitale dezvoltate în cadrul rețelei noastre: la finalul consultației online, concluziile și recomandările sunt sal­vate în raportul medical al pacientului, la care acesta are acces oricând, prin intermediul Contului Meu pe site-ul reginamaria.ro sau în apli­cația mobilă Regina Maria. Programarea se poate face din con­­tul creat pe site-ul Regina Maria, în sec­­țiunea dedicată, în câțiva pași simpli și du­rează în medie 2-3 minute.

– Ce schimbări/tendințe va aduce 2024 pe piața abonamentelor?

Analizând preferințele pacienților noștri, putem spune că se va menține trendul abo­­namentelor medicale complexe, care răspund cât mai bine nevoilor individu­ale, acele pachete personalizate care se concentrează pe medicină preventivă și care privesc sănătatea într-un mod mai complex. În acest context, am gândit programe de wellbeing prin inițiativa noastră Corporate Sano, fondată pe cinci piloni – scre­eninguri medicale, nutriție, sport & kinetoterapie, sănătate psihoemoțională și calitatea somnului.

Privind, apoi, în mod specific, către cor­porații, suntem de părere că trendul abo­namentelor medicale completate de servicii de stomatologie și servicii de psihoterapie se va menține. Acesta re­prezintă un important instrument de atrac­ție și retenție a talentelor, aspect deosebit de important într-o piață a muncii eferves­centă și extrem de activă, așa cum este cea din România. Tot pe segmentul cor­po­ra­țiilor, se va păstra interesul crescut pentru digitalizare. Observăm cât de apre­ciate sunt, în rândul angajaților din cor­porații, instrumentele digitale care ajută pacienții să gestioneze cât mai simplu și rapid pro­gramările la medic, rezultatele analizelor și evoluția lor în timp, vizualizarea sumelor pe care le econo­mi­sești dacă ești abonat și în final vizita la me­dic tot în spațiul virtual.

În ultimul an, 2 milioane de pacienți Regina Maria s-au programat la medic online, și, după cum am menționat și anterior, am înregistrat și un record în medicina digitală: 1 milion de programări în Clinica Virtuală, de la lansare. Pentru noi, este esențial ca toate so­lu­țiile și produsele pe care le dez­voltăm să evolueze odată cu nevoile pa­cien­ților, iar feedback-urile pe care le pri­mim de la ei ne confirmă că ne aflăm și con­tinuăm în direcția bună. Șapte companii din top 10 cei mai buni angajatori din România oferă angajaților servicii medicale Regina Maria.

Deținem un portofoliu variat, care aco­peră toate industriile, iar multe dintre companii ne sunt alături de peste 20 de ani, unele dintre ele chiar de la lan­sarea acestui produs. Avem o rată de re­tenție de 98% în rândul companiilor, iar aceste cifre validează calitatea serviciilor oferite.

Vorbind despre tendințele specifice unui segment important al forței de muncă în România, angajații din producție cu un rol fundamental în economie, observăm două aspecte: încurajarea accesului la servicii me­dicale, respectiv derularea progra­me­lor de screening. Vom susține aceste tren­duri prin deschiderea de cabinete me­di­cale on-site, la sediul companii­lor, care să asigure accesul angajaților la me­dic chiar la locul de muncă. Astăzi avem aproape 80 de ca­binete on-site sau chiar mini-policli­nici cu cinci-șase cabinete la sediul celor mai mari angajatori din România, unele dintre ele cu asistență medicală dis­po­nibilă permanent, 24/7. Aproape 10 lo­cații s-au des­chis doar în ul­timul an.

În ceea ce privește programele de scre­e­ning, de mai bine de șase ani le desfășu­răm alături de companiile partenere. Aces­tea includ investigații anuale de pre­venție și reprezintă un pas important pentru verificarea stării de sănătate a pacientului. Pentru a ne asigura că oferim soluția optimă care să răspundă nevoilor specifice partenerului nostru, fiecare astfel de program presupune analize interne, atât în cadrul rețelei noastre, cât și la nivelul companiei partenere, precum și prelu­cra­­rea și studierea datelor medicale, a ra­­poartelor de medicina muncii și a in­for­ma­țiilor demografice.

Indiferent dacă se des­fășoară în locațiile Regina Maria sau chiar la sediul companiilor, cu ajutorul caravanei, rezultatele acestor campanii continuă să ne impresioneze cu fiecare proiect desfășurat și cu siguranță ele vor continua într-un ritm susținut în 2024. Am descoperit pacienți care au făcut, pentru prima oară în viață, o ecografie prin intermediul acestor campanii.