Publi-interviu. Andreea Minuță, Regina Maria: „Numărul abonaților a crescut cu 66% în ultimii 5 ani“

NewMoney 22/11/2021 | 12:12 Companii
Publi-interviu. Andreea Minuță, Regina Maria: „Numărul abonaților a crescut cu 66% în ultimii 5 ani“

Andreea Minuță, directorul executiv al Diviziei de abonamente Rețeaua de să­nă­tate Regina Maria, spune că pache­tele pe care le vinde atât persoanelor fizice, cât și companiilor au un dublu rol: pe de o parte, îmbunătățesc starea de să­nătate a populației și, pe de alta, con­tribuie la crearea de infrastructură medicală. Totodată, în ultimii ani, abo­na­mentele au devenit un beneficiu extrasalarial tot mai popular. În 2020, erau 1,62 milioane de abonați, cu 66% mai mulți decât în 2016.

NewMoney: Cum contribuie abonamentele medicale la dezvoltarea sistemului me­dical privat din România?

Andreea Minuță: Lansarea abonamentelor pe piața din România a fost punctul de cotitură care a contribuit la educarea po­pu­lației și la felul în care abonații văd relația cu medicul. Pacienții au beneficiat de servicii medicale de calitate, controale și analize anuale de prevenție, în clinici dotate la standarde internaționale. Iar acest lucru a degrevat unitățile medicale de stat, care au putut astfel să se ocupe de alte tipuri de pacienți care chiar aveau nevoie de îngrijire medicală.

Apoi, abonamentele sunt un beneficiu extrasalarial foarte util atât pentru anga­jați, cât și pentru companii, însă, în egală măsură, au un impact major în economie și în dezvoltarea sistemului medical din România, fiind una dintre puținele surse de finanțare pentru investițiile realizate în sectorul medical. Fiecare companie contribuie, prin achiziția de abonamente pentru angajați, la o investiție în sistemul me­dical în ansamblu: deschiderea de noi cli­nici și spitale, dotarea acestora cu echi­­pamente performante și chiar la păs­trarea medicilor români în țară. Atât Regina Maria, cât și ceilalți furnizori medicali privați au construit infrastructură me­dicală bazându-se și pe profitul reinvestit din abo­na­mentele medicale. Este un cerc virtuos, cu impact atât în starea de sănătate a po­pulației din România, cât și în economie și în crearea de infra­struc­tură sanitară mo­dernă. Din 2010 până în prezent, sistemul privat de servicii medicale a investit peste 2,8 miliarde de euro în infrastructura me­di­­cală, conform unui studiu EY – „Piața abo­­namentelor medicale. Analiza impac­tului economic și social în România“.

– Care este impactul generat de abonamen­tele medicale la momentul acesta?

Veniturile obținute din abonamente re­prezintă o sursă reală de finanțare pentru dezvoltarea infrastructurii de calitate pentru toți pacienții – spitale, clinici, apa­ra­tură de ultimă generație, specializarea me­dicilor. La nivelul sistemului medical și al economiei, investițiile în abonamente medicale creează locuri de muncă, țin medicii în țară și facilitează accesul pa­cienților la un sistem medical digitalizat. Piața abonamentelor medicale din Ro­mâ­nia are un impact de 776 de mili­oane de euro la nivelul veniturilor pe lan­țul valo­ric, ceea ce se traduce într-o va­loare adău­gată de 263 de milioane de euro, echiva­lentul a 0,1% din PIB, potrivit raportului EY „Piața abonamentelor me­dicale: ana­li­za impactului economic și so­­cial în Ro­mâ­nia“.

De asemenea, un loc de muncă creat pe piața abonamentelor medicale conduce la crearea altor două locuri de muncă la nivelul economiei. Nu în ultimul rând, numai în anul 2019, in­ves­ti­țiile realizate de sistemul medical privat au reprezentat circa 2% din totalul inves­ti­­țiilor din economie din acel an.

– Câte abonamente medicale se vând anual în România și cum evoluează numărul acestora?

– Potrivit raportului, în 2020, peste 1,62 milioane de persoane aveau un abonament medical valabil, cu 66% mai mult față de 2016. Mai mult, piața abonamentelor s-a dublat, ajungând anul trecut la peste 120 de milioane de euro. Aceste cifre arată un interes crescut atât din partea companiilor care au ales să ofere acest beneficiu extrasalarial an­ga­jaților, cât și din partea persoanelor fi­zice, segment care crește frumos în fie­care an.

Dacă acum 25 de ani când am lansat în premieră în România primele abonamente medicale, portofoliul nostru număra câ­teva companii, acum oferim servicii medi­cale pentru peste 7.300 de orga­nizații, care au înțeles că sănătatea este o investiție și își reînnoiesc abonamentul an de an – rata de retenție este de 98%.

Ce mă bucură cel mai mult este creș­te­rea segmentului de abonamente IMM – companii mici și mjlocii care s-au convins de beneficiile acestor pachete. Abonamentul este pentru aceste companii un beneficiu competitiv, față de marile companii, și un instrument care contribuie la susți­ne­rea activității comerciale, chiar și în vre­muri de criză, cum sunt cele pe care le trăim acum, generate de pandemie. De exemplu, companiile pot efectua acum medicina muncii online, iar angajații bene­ficiază de continuitatea actului medical, prin intermediul consultațiilor online, pre­cum și de servicii medicale pre și post-COVID.

Dacă ne raportăm la prima jumătate a anului 2021, putem spune că evoluția abo­namentelor va fi foarte bună și în pe­ri­oada următoare – divizia de abonamente Regina Maria a crescut în primul semestru cu 19% față de aceeași perioadă a anului trecut. Gestionăm un portofoliu de peste 670.000 de abonamente, din ju­dețe precum București, Brașov, Cluj, Timiș sau Dolj și din industrii diverse (IT&C, financiar, auto, retail).

Un alt aspect foarte important când vor­bim de evoluția acestui produs constă în diversificarea și creșterea complexității abonamentului. Dacă acum câțiva ani abo­namentul conținea consultații, ana­lize de laborator și câ­teva alte investigații, astăzi el include multe alte servicii – sute de ana­lize, acces la o rețea de peste 350 de clinici, ac­ces în Clinica Virtuală, servicii de wellbeing, dar și de suport pentru companii. Cred că viitorul abo­namentului constă în personalizare (oferirea de servicii medi­cale direct proporțional cu nevoile abo­na­ților) și racordare la tendin­țele lumii în care trăim – digitalizare.

– Ce rol credeți că joacă prevenția într-o țară în care cheltuielile pentru acest pa­lier se află sub media cheltuielilor înre­gis­trate la nivelul Uniunii Europene?

Abonamentul medical este unul dintre cele mai importante instrumente care în­curajează prevenția, prin accesul neres­tric­ționat la servicii de poli­cli­­nică.

Referitor la prevenție, o să mă refer aici la câteva date din raportul EY. În 2018, în România, cheltuielile cu prevenția au fost de 1,4% din cheltuielile generale pentru să­nătate, comparativ cu procentul de 2,8%, media cheltuieli­lor destinate serviciilor de prevenție, în­­registrată la nivelul UE. Știm, de ase­menea, că în România cheltuielile din sănătate sunt destinate preponderent tra­tamentului, nu profilaxiei, și că procentul de de­cese care pot fi prevenite este mult peste media europeană. Pe scurt, ajun­gem prea târziu la medic.

Un abonament medical acoperă până la 90% din consultațiile medicale recomandate anual – vorbim despre consultații, ana­li­ze de laborator și de imagistică. Pe scurt, abonamentul ne ține sănătatea sub control și ne ajută să diagnosticăm la timp anumite afec­țiuni. Datele noastre arată că abonații merg la medic, în medie, de cinci ori pe an, de 2,5 ori mai des decât per­soa­nele fără abonament, demonstrând astfel impactul abonamentului în educarea unui comportament de prevenție și a unor obiceiuri sănătoase.

– Care este plaja de preț pentru abonamentele medicale, atât pentru cele individuale, cât și pentru cele oferite de angajator?

– Portofoliul Regina Maria acoperă trei ti­puri de abonamente: large corporate, de­dicate companiilor mari, companiilor de tip IMM, antreprenoriale, plus cele dedicate persoanelor fizice, adulți și copii. Un pachet individual (persoane fizice) por­nește de la 59 de lei pe lună, suma minimă plătită de un abonat, astfel încât să benefi­cieze de consultații de medicină generală, internă și de specialitate, un set de ana­lize, discounturi consistente la imagistică, labo­rator și investigații în camera de gardă. De asemenea, prețul unui abonament pentru companiile IMM pornește de la 5 euro/lună/angajat. Dacă ne uităm la ma­rile com­panii, costul mediu al unui abo­nament este de 10-15 euro pe lună.

Am observat că organizațiile au achizi­ționat în ultimii ani pachete tot mai complexe și diverse, cu mai multe servicii incluse, inclusiv de wellbeing. Până la finalul acestui an, estimăm că peste 30% din portofoliul Regina Maria va fi alcătuit din pachete de tip premium.

– Cum a devenit abonamentul medical un be­neficiu dorit de companii?

Acum 25 de ani, când Regina Maria a lan­­sat în premieră în România primele abonamente medicale, portofoliul nostru nu­măra câteva companii, majoritatea mul­ti­­na­ționale. În timp, portofoliul de clienți s-a diversificat foarte mult: companii locale, IMM-uri, businessuri antreprenoriale și chiar persoane fizice contractează abo­namente medicale, atât pentru ei, cât și pen­tru membrii familiilor. Astăzi, nu cred că mai există organizații mari care nu oferă be­neficii de sănătate angajaților.

Din 2012, de când coordonez divizia de abonamente Regina Maria, numărul de abo­­nați s-­a triplat, serviciile oferite clien­ților s-au diversificat, iar cifra de afaceri a diviziei a crescut de peste patru ori. Aceste cifre ne arată că interesul pentru sănătate a crescut atât pentru companii, cât și pentru angajați. Și putem spune că abonamentul a devenit cel mai dorit beneficiu non- financiar.

– Care sunt diferențele între abonamentele medicale și asigurările de sănătate?

– Abonamentele medicale și asigurările de sănătate sunt două produse diferite, dar care se completează unul pe celălalt. Poate unul dintre marile atuuri ale abona­men­telor medicale este reprezentat de dezvoltarea sistemului de sănătate din România – profitul obținut rămâne în țară și este reinvestit în sistemul medical, prin crearea de infrastructură și pregătirea continuă a cadrelor medicale. De cealaltă parte, asi­gu­rarea este un instrument finan­ciar utilizat în cazul unei situații nepre­văzute (acci­dent sau boală), situații care necesită chi­rurgie sau spitalizare.

– Cum arată medicina viitorului în contextul digitalizării și cum poate fi facilitat acce­sul pacienților la servicii medicale în contextul actual pandemic?

– La începutul pandemiei în România, am lansat Clinica Virtuală, cea mai complexă soluție de telemedicină de pe piața locală, cu 400 de medici care acoperă peste 30 de specialități. Dezvoltată în doar zece zile în parteneriat cu Microsoft, Clinica le-a oferit abonaților posibilitatea de a accesa online serviciile noastre. În plus, cu ajutorul Cli­nicii Virtuale, pacienții cu diverse boli cro­nice sau autoimune au putut fi moni­to­rizați de la distanță. Clinica Virtuală a devenit rapid foarte apreciată atât de medici, cât și de pacienți și de marii angajatori. Peste 430.000 de programări au fost efectuate în Clinica Virtuală până acum, iar în pre­zent avem în medie aproximativ 25.000 de pro­gramări online pe lună.