Advertorial. 20.000 de salcâmi plantați în Pădurea de Miere

NewMoney 07/12/2022 | 10:24 Companii
Advertorial. 20.000 de salcâmi plantați în Pădurea de Miere

Irina Siminenco, Corporate Affairs Manager în cadrul Nestlé România, afirmă că investițiile la nivel de grup pentru a susține tranziția către utilizarea extinsă a plas­ti­cului reciclat în ambalaje se vor ridica la două miliarde de franci elvețieni până în 2025.

– Care sunt măsurile concrete pe care Nestlé le ia pentru redu­cerea emisiilor de dioxid de carbon?

– Nestlé și-a propus obiectivul global de zero emisii nete de dioxid de carbon până în anul 2050. Pentru atingerea acestui obiectiv, Nestlé abordează problema emisiilor de dioxid de car­bon în toate comunitățile în care operează și peste tot în lume și își bazează strategia de dezvoltare durabilă pe mai multe acțiuni concrete, cum ar fi: folosirea de ingrediente din surse sustenabile, inovații în ambalaje, un impact mai mic asupra mediului prin schimbarea flotei auto, tre­cerea la branduri cu amprentă de carbon neutră, transfor­marea portofoliului de produse, utilizarea energiei din surse regenerabile în procesul de producție, reducerea cantității de dioxid de carbon din atmosferă și, nu în ultimul rând, cam­panii de educare și conștientizare a publicului larg.

În ultimii doi ani, Nestlé și-a redus emisiile absolute de gaze cu efect de seră, chiar dacă volumul său de afaceri a crescut semnificativ. Mai exact, a obținut o reducere de 4 mi­lioane de tone de CO2, de exemplu, prin trecerea la energia electrică din surse regenerabile sau prin încurajarea utilizării în­gră­șă­mintelor naturale în agricultură. Nestlé a inițiat absorbții de 9,7 milioane de tone de CO2 prin soluții ba­zate pe natură în cadrul lanțului său valoric.

– Noul context politic și economic a schimbat în vreun fel stra­tegia de sustenabilitate a Nestlé? Altfel spus, a fost modificat calendarul cu obiectivele în acest sens?

– În contextul actual geopolitic, economic și social, Nestlé prac­tică un business rezilient, sănătos, sustenabil, un business care a ajutat atât partenerii de afaceri, cât și comuni­tă­țile locale. Obiectivul Nestlé în România a rămas acela de a fur­niza produse de cea mai înaltă calitate și să aducă va­loare adău­gată pe partea de proiecte și programe educațio­nale. Pentru a atinge acest obiectiv, bineînțeles că am fost flexibili și ne-am adaptat strategia la realitatea trăită, pe alocuri dife­rită comparativ cu asumpțiile inițiale.

Nestlé România este parte integrantă a ecosistemului local, partener al comunităților, al retailerilor și un angajator de top. Ne-am adaptat eforturile, astfel încât să con­ti­nuăm să creștem în ritmul avut în primele nouă luni ale acestui an, de peste 11%, să aducem pe piață produse sănătoase și de calitate, la prețuri accesibile tuturor. De asemenea, ne-am concentrat pe dezvoltarea și consolidarea în continuare a unei echipe unite și puternice. În primele șase luni ale anului am angajat 91 de colegi noi în mai multe departamente, inclusiv în buticurile Nespresso. În a doua parte a anului, am dezvoltat proiectele de CSR (corporate social responsa­bility), finalizând anul cu o nouă cam­panie de plantare de copaci. Pentru 2023, planul este să continuăm in­vestițiile în dezvoltarea portofoliului cu pro­duse sustenabile.

Recent ați avut o campanie de împădurire. Câți copaci ați plan­­tat până acum în România? Puteți estima impactul lor asupra mediului?

– La nivel global, Nestlé și-a luat angajamentul să planteze 20 de milioane de copaci pe an, încercând să aducem cât mai multă valoare adăugată pe plan local prin deciziile de plantare pe care le luăm. În România am plantat până în prezent 55.000 de puieți în perioada 2019-2021, alături de Par­cul Națio­nal Cozia, iar anul acesta am plantat 20.000 de salcâmi, cu aju­torul Asociației Mai Mult Verde, în județul Giurgiu.

Acțiunea recentă de plantare din județul Giurgiu a repre­zen­tat încheierea proiectului „Un viitor mai verde“, o campa­nie promoțională pe care am derulat-o în prima parte a acestui an, în cadrul căreia ne-am luat angajamentul ca pentru fie­care înscriere să plantăm un copac. Cu această ocazie am lan­sat proiectul „Pădurea de Miere“, plantând 20.000 de pu­ieți de salcâm în Comuna Mârșa. Puieții de sal­câm au fost plantați pe o suprafață de 4 hectare, iar la acțiu­nea de plantare au par­ticipat aproximativ 200 de voluntari Nestlé, angajați, par­teneri, alături de familii și prieteni, care au răspuns pozitiv ape­lului de a planta împreună pentru o Românie mai curată și mai verde.

– Care sunt investițiile aferente acestei strategii de reducere a po­luării sub diverse forme?

– În ultimii ani, Nestlé a anunțat investiții de 3,2 miliarde de franci elvețieni până în 2025 pentru a contribui la construirea practicilor agri­cole regenerative și susținerea planului de atingere a obiecti­vului de emisii nete zero, precum și 2 mi­liarde de franci elvețieni pentru a sus­ține tranziția către utilizarea extinsă a plasticului reciclat în ambalaje. Acestea sunt susținute de Nestlé Institute for Pa­ckaging Sciences din Elveția, singurul institut din industria alimentară care se ocupă de inovații la nivel de ambalaj. Ini­ția­ti­vele Nestlé vizează protejarea ecosistemelor, îmbună­tă­­ți­rea biodiversității și reducerea emisiilor generate de materiile prime din agricul­tură în lanțul de aprovi­zionare. Nestlé lu­crează înde­aproape cu fermierii, fur­nizorii și comunitățile în care ne desfășurăm activitatea, pentru a permite o tranziție echitabilă.

Totodată, în 2023 vom continua investițiile în pro­iectele de sustenabilitate deja implementate precum cel de plantare – Pădurea de Miere –, cât și campaniile edu­caționale din școli și cam­paniile de conștientizare a responsabilității în domeniul mediului înconjurător. Toate acestea se află sub umbrela inițiativei Nestlé for a Waste-Free World și reprezintă investițiile Nestlé Ro­mânia în zona de dezvoltare durabilă dedicată planetei.

– Care sunt principalele proiecte derulate în ultimii ani în dome­niul educației sustenabile?

– Unul dintre principalele proiecte educaționale bazate pe comunitate este „Planeta Albastră Contează pe Tine!“, PACT, un proiect inițiat de Fundația PRAIS în par­teneriat cu Nestlé Ro­mânia. Programul se adre­sează cadrelor didactice, elevilor din ciclul primar, fa­mi­liilor acestora și tuturor celor care își doresc ca îm­preună cu noi să contribuie la protecția mediului, prin ges­turi simple, în fiecare zi! PACT reprezintă un ghid și o sursă de inspirație pentru copii pentru a învăța și a face colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile acasă, sau la școală, pentru a planta un copac, arbust sau o floare, pentru a economisi con­sumul de apă și electri­citate, pentru a păstra curate locurile din comunitatea în care trăiesc, spațiile verzi, pădurile, râurile, lacurile, marea.

– Care sunt principalele provocări ale lui 2023 din perspectiva sustenabilității? 

– Din perspectiva sustenabilității, consider că printre provo­că­rile anului 2023 se numără încălzirea globală accelerată și schimbările climatice tot mai pregnante care generează nevoia unei eficientizări cu care companiile trebuie să țină pasul și să grăbească politicile de sustenabilitate. În viitor, carbonul va fi noua calorie, adică consumatorii vor fi foarte atenți și vor calcula emi­siile de carbon, alegând produsele care au o am­prentă asupra mediului cât mai mică.