BAC 2020 toamna. Vezi baremul de rezolvare la Limba și literatura română

Andrei Dumitru 24/08/2020 | 16:00 Ştiri
BAC 2020 toamna. Vezi baremul de rezolvare la Limba și literatura română

Edu.ro a publicat baremul de rezolvare pentru examenul de Limba și literatura română de la sesiunea de toamnă a examnului de Bacalaureat.

Candidații care au susținut astăzi proba la Limba și literatura română au primit la ultimul subiect de la profilul uman „Particularități de construcție a unui personaj dintr-o nuvelă studiată”. Subiectele I și II sunt identice la filierele Uman și Real.

Barem de evaluare şi de notare Limba și literatura română – profilul Uman

 • Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
 • Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.
 • Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total obţinut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (50 de puncte)

A. (30 de puncte)

1. indicarea sensului din text al secvenței date (de exemplu: Sensul secvenței este aplică.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct 6 puncte

2. menționarea unei consecințe a adaptării pinguinilor la mediu (de exemplu: Aripile și-au pierdut funcția de bază./Aripile sunt folosite pentru înot.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct 6 puncte

3. precizarea tipului de mamifere pe care Emil Racoviță mărturisește că nu l-a văzut în expediția sa, în ciuda așteptărilor (balene france) – 2 puncte; justificarea răspunsului cu o secvență din text (Un punct asupra căruia se atrăsese atenția noastră era prezența balenelor france, […] dar n-am văzut balene de acest soi.) – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct 6 puncte

4. explicarea motivului pentru care „Belgica” nu poate acosta la țărmul Țării lui Alexandru I (de exemplu: imposibilitatea de a pătrunde prin întinderea de gheață) – 4 puncte (explicare nuanțată – 4 puncte; încercare de explicare – 2 puncte); formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct 6 puncte

5. prezentarea asemănărilor dintre comunitățile de pinguini și cele umane (de exemplu: trăiesc în grupuri organizate, apelează la principiul asocierii, puii/copiii sunt supravegheați de adulți): prezentare adecvată şi nuanţată – 4 puncte; abordare schematică, ezitantă – 2 puncte; încercare de prezentare – 1 punct 4 puncte

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct 2 puncte

B. (20 de puncte)

‒ formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție 1 punct

– câte 2 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate: enunțare clară, în concordanță cu opinia formulată – 2 p.; încercare de enunțare – 1 p. 2 x 2 puncte = 4 puncte

‒ câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate: dezvoltare clară, nuanţată – 2 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p. 2 x 2 puncte = 4 puncte

‒ valorificarea textului în dezvoltarea oricărui argument – 3 p./simpla citare a unor secvențe din text – 1 p.;

raportarea la experiența personală sau culturală în dezvoltarea oricărui argument – 1 p. 3 puncte + 1 punct = 4 puncte

‒ formularea unei concluzii pertinente 1 punct

‒ utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 p.; utilizare parţial adecvată – 1 p. 2 puncte

‒ respectarea normelor limbii literare (0 – 1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 2 p.; 2 – 3 greșeli – 1 punct; 4 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte

‒ respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0 – 1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 1 p.; 2 sau mai multe greșeli – 0 p.) 1 punct

‒ așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)

Prezentarea rolului notațiilor autorului din fragmentul dat 6 puncte

 • prezentare adecvată și nuanțată, prin evidențierea rolului notațiilor autorului (caracterizare a personajelor, precizarea unor detalii scenografice, precizarea timpului și a spațiului etc.) – 6 puncte
 • prezentare ezitantă a rolului notațiilor autorului – 3 puncte
 • simpla precizare a rolului notațiilor autorului sau tendință de generalizare – 1 punct

– utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0–1 greşeli – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte); punctuaţia – 1 punct (0–1 greşeli – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte) 4 puncte

În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Conţinut – 18 puncte

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales 6 puncte

 • prezentare adecvată şi nuanţată – 6 puncte
 • prezentare ezitantă – 3 puncte
 • prezentare schematică sau superficială – 1 punct

– evidenţierea unei trăsături a personajului ales prin două episoade/secvențe comentate 6 puncte

 • menţionarea oricărei trăsături a personajului ales – 2 puncte
 • ilustrarea trăsăturii menţionate prin două episoade/secvențe comentate – 2 puncte + 2 puncte = 4 puncte;

simpla numire a unor episoade/secvențe sau tendinţa de rezumare – 1 punct + 1 punct = 2 puncte

− câte 3 puncte pentru analiza oricăror două elemente de structură, de compoziție şi de limbaj ale

nuvelei studiate, semnificative pentru construcția personajului 2 x 3 puncte = 6 puncte

 • analiza fiecărui element ales, justificând relevanța acestuia pentru construcția personajului – 3 puncte;

abordarea schematică, fără justificarea relevanței – 1 punct

Redactare – 12 puncte

− existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere 1 punct

– logica înlănțuirii ideilor 1 punct

– abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte

 • relaţie adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi de valoare relevante – 3 puncte
 • relaţie parţial adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi parţial relevante – 2 puncte
 • schematism – 1 punct

− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,

sintaxă adecvată – 2 p.; vocabular restrâns, monoton – 1 punct) 2 puncte

− ortografia (0 – 1 greșeli: 2 puncte; 2 greșeli: 1 punct; 3 sau mai multe greșeli: 0 puncte) 2 puncte

− punctuaţia (0 – 1 greșeli: 2 puncte; 2 greșeli: 1 punct; 3 sau mai multe greșeli: 0 puncte) 2 puncte

− așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Barem de evaluare şi de notare Limba și literatura română – profilul Real

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Conţinut – 18 puncte

– evidențierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea nuvelei studiate într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică 6 puncte

 • precizarea perioadei, a curentului cultural/literar sau a orientării tematice: 2 puncte
 •  numirea a două trăsături ale perioadei, ale curentului cultural/literar sau ale orientării tematice precizate: 2 x 1 punct = 2 puncte
 • evidențierea celor două trăsături, prin valorificarea nuvelei: 2 x 1 punct = 2 puncte

– comentarea a două episoade/secvențe relevante pentru tema nuvelei studiate 6 puncte

 • precizarea temei nuvelei: 2 puncte
 • câte 2 puncte pentru comentarea oricăror două episoade/secvențe relevante pentru tema nuvelei (comentare adecvată – 2 puncte; simpla numire a unor episoade/secvențe sau tendința de rezumare – 1 punct): 2 x 2 puncte = 4 puncte

− câte 3 puncte pentru analiza oricăror două elemente de structură, de compoziție și de limbaj, semnificative pentru nuvela studiată 2 x 3 puncte = 6 puncte

 • analiza fiecărui element ales, justificând relevanța acestuia pentru nuvela studiată – 3 puncte;

abordarea schematică, fără justificarea relevanței – 1 punct

Redactare – 12 puncte

− existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere 1 punct

– logica înlănțuirii ideilor 1 punct

– abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte

 • relaţie adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi de valoare relevante – 3 puncte
 • relaţie parţial adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi parţial relevante – 2 puncte
 • schematism – 1 punct

− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului, sintaxă adecvată – 2 p.; vocabular restrâns, monoton – 1 p.) 2 puncte

− ortografia (0 – 1 greșeli – 2 p.; 2 greșeli – 1 p.; 3 sau mai multe greșeli – 0 p.) 2 puncte

− punctuaţia (0 – 1 greșeli – 2 p.; 2 greșeli – 1 p.; 3 sau mai multe greșeli – 0 p.) 2 puncte

− așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Baremele pentru Limba și literatura română pot fi descărcate de AICI și AICI