Regulamentul concursului „New Money si Ro Image te invită la film – Avertizarea 3 (Rings)”

NewMoney 17/02/2017 | 11:07 Fără categorie
Regulamentul concursului „New Money si Ro Image te invită la film – Avertizarea 3 (Rings)”

Art. 1 – Organizatorul

Organizatorul campaniei promotionale cu premii “New Money si Ro Image te invita la film” este compania SC NEW MONEY PRESS SRL, cu sediul social în Muntii Tatra, nr 4-10, parter, sector 1 Bucuresti, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J40/9371/2016, cod unic de înregistrare RO36297353 , reprezentată legal de Plopeanu Ionela Alexandra, în calitate de administrator, denumita in continuare „Organizatorul”.

1.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare „Regulamentul”) fiind obligatoriu pentru toti participantii.

1.2 Prin participarea la aceasta Campanie, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Campaniei

2.1. Campania este organizata și se desfășoară pe următoarele pagini de Facebook, după cum urmează:

Pentru a participa la acest concurs, este necesar sa aveti cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com, completat cu o adresa de e-mail valida.

2.2. Campania va începe pe data de 22.02.2017, ora 11 si va dura pana pe 23.02.2017 inclusiv, ora 17.

 

Art. 3 – Regulamentul oficial al Campaniei

3.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a acesteia, în format digital, la adresa www.newmoney.ro.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, prin acte aditionale. Acestea vor intra in vigoare numai dupa aducerea la cunostinta Participantilor prin folosirea acelorasi mijloace de comunicare utilizate anterior.

 

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1. Pentru evitarea oricarui dubiu, persoanele juridice nu pot participa si nu li se pot acorda premii in cadrul Campaniei.

4.2. Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:

  • anga­jatii companiei SC NEW MONEY PRESS SRL si rudele de gradul I ale acestora (parinti/copii), precum si fratii/surorile, sotii/sotiile acestora.
  • angajatii companiilor implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei, rudele de gradul I ale acestora (parinti/copii), precum si fratii/surorile, sotii/sotiile acestora. Companiile implicate au obligatia sa isi instruiasca in acest sens angajatii.

In cazul in care verificarile facute in vederea validarii castigatorilor vor dovedi ca acest lucru nu s-a respectat, premiul/iile respectiv/e nu se va/vor acorda.

 

Art. 5 – Premiile Campaniei

5.1. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor.

5.2. O persoana poate castiga un singur premiu (cadou compus din o invitatie dubla la film la Hollywood Multiplex Bucuresti Mall, valabila pana pe data de 2.03.2017).

 

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Campaniei

6.1. Conditii privind inscrierea valabila in Campanie

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea urmatoarelor conditii:

(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

6.2. Modalitatea de inscriere in Campanie

(1) Participanții sunt invitați să se inscrie la newsletter-ul New Money ( pe site-ul www.newmoney.ro, in partea dreapta, sub butonul de abonare revista ) si să răspundă printr-un comentariu la întrebarea : Care e sperietura cea mai mare pe care ti-a provocat-o un film de groaza?

(2) Pe intreaga durata a Campaniei, un Participant poate castiga maxim un premiu.

(3) Castigatorul va fi desemnat in data de 23.02.2017 , ora 17:30 cu ajutorul random.org.

(4) Castigatorii vor fi anuntati pe data de 23.02.2017 ora 18, pe paginile de Facebook implicate în concurs, participantii castigatori vor fi mentionati intr-un comentariu la postarea concursului.

(5) Ridicarea premiului se poate face până la data de 27.02.2017, ora 18 ( cu exceptia weekendului, 25 si 26 februarie 2017 ) de la adresa Muntii Tatra, nr 4-10, parter, sector 1 Bucuresti.

In cazul în care câștigătorul concursului nu se va prezenta pentru a ridica premiul, acesta va rămâne in posesia organizatorului care va dispune de el după cum crede de cuviința.

Sunt acceptate comentariile care includ aspectele solicitate si explicate mai sus. Vor fi sterse comentariile obscene sau alt gen de texte care promoveaza violenta sau au un limbaj neadecvat. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in concurs a comentariilor ce nu respecta cerintele concursului.

Prin inscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garanteaza ca are varsta minima implinita de 18 ani si ca poate dovedi ulterior cu acte.

Un participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor publicate de utilizator) in orice moment daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul si prezentul regulament. Organizatorul considera inscrierea la concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

 

Art. 7 – Premii:

Premiul acordat consta în 2 invitatii la filmul Avertizarea 3 ( Rings )  la Hollywood Multiplex Bucuresti Mall (valabile pana la data de 2.03.2017).

În cadrul acestui concurs, nu este posibila înlocuirea premiului prin alte obiecte, expedierea premiului catre castigator, dupa cum nu este permisa, in nicio situatie, cedarea premiului castigat catre unul sau mai multi terti. De asemenea, nu este posibila transformarea acestor invitatii la film in contravaloarea lor in bani.

 

Art. 8 – Limitarea raspunderii

(1) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(2) Organizatorii Campaniei promotionale nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra bonurilor fiscale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Campanie, exceptie facand cele prevazute de OG nr. 99/2000 aprobata prin Legea nr. 650/2002.

(3) Participantii Campaniei pot formula o plangere pentru orice nemultumire cu privire la desfasurarea acesteia la adresa de e-mail [email protected]  impreuna cu datele de contact (nume si prenume complet, adresa completa, numar de telefon). Plangerea se va analiza de catre o comisie desemnata de Organizator, in termen de 48 de ore de la inregistrarea acesteia, respectiv intr-un termen de 72 de ore in cazul plangerilor primite sambata sau duminica, zile nelucratoare. Raspunsurile la sesizarile trimise, conform procedurii, se ofera in scris, prin e-mail.

Eventualele plangeri vor fi luate in considerare pana la data de 24.02.2017 inclusiv. Orice plangere primita dupa aceasta data nu va mai fi luata in considerare.

 

Art. 9 – Prelucrarea datelor personale

Organizatorul nu are ca scop strangerea si utilizarea datelor cu caracter personal in cadrul acestui concurs.

(1) Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a SC NEW MONEY PRESS SRL, sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a SC NEW MONEY PRESS SRL prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre.

 

Art. 10 – Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora

(1) Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

(2) Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

(3) Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.3 de mai sus.

 

Art. 11 – Litigii

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

 

Art. 12 – Alte Clauze

(1) Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

(2) Premiile nerevendicate sau nevalidate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

(2) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.