Model de procură auto. Ce trebuie să scrie și cum arată

NewMoney 05/10/2020 | 11:08 Fapt Divers
Model de procură auto. Ce trebuie să scrie și cum arată

Prin acest tip de procură (procură auto), mandantul poate împuternici o altă persoană (mandatar) sa călătorească atât în ţară cât şi în străinătate cu autoturismul proprietatea mandatarului, în numele acestuia din urmă şi pentru el, potrivit notariat-tineretului.net.

De asemenea, mandatarul îl poate reprezenta pe mandant în faţa organelor de asigurare în legătură cu autoturismul în cauză, la poliţie, precum şi oriunde va mai fi necesar. Mandatarul va putea efectua reparaţii, va face cereri, va da declaraţii şi va efectua toate formalităţile legale necesare, va încasa în numele mandantului şi pentru el orice sume de bani care i se cuvin cu orice titlu acestuia din urma, semnând în numele lui şi pentru el oriunde va fi necesar, în limitele mandatului, semnătura sa fiindu-i opozabilă.

Acte necesare procură auto:

  • actul de identitate al persoanei care dă procura (mandantul);
  • datele de identificare ale persoanei împuternicite să folosească autoturismul;
  • talonul (certificatul de înmatriculare al automobilului) și cartea de identitate a mașinii.

Model procură auto

Găsiți mai jos un model de procură auto cu mențiunea că părțile pot înlătura sau adăuga anumite operațiuni prevăzute în cuprinsul actului:

 

S-a solicitat autentificarea prezentului înscris:

 

PROCURĂ SPECIALĂ

 

Subsemnatul […] domiciliat în […], posesor al C.I. seria […] nr. […] emisă de […], CNP […] împuternicesc prin prezenta pe […] domiciliat în […], posesor al C.I. seria […] nr. […] emisă de […], CNP […], ca în numele meu şi pentru mine sa călătorească atât în ţară cât şi în străinătate cu autoturismul marca […], tip […] număr de identificare […], număr de omologare […], culoare […], an de fabricaţie […], cu număr de înmatriculare […], proprietatea mea.

De asemenea, mandatarul meu mă va reprezenta în fata organelor de asigurare în legătură cu acest autoturism, la Poliţie, precum şi oriunde va mai fi necesar, va putea efectua reparaţii, va face cereri, va da declaraţii şi va efectua toate formalităţile legale necesare, va încasa în numele meu şi pentru mine orice sume de bani ce mi se cuvin cu orice titlu, semnând în numele meu şi pentru mine oriunde va fi necesar, în limitele de mai sus, semnatura sa fiindu-mi opozabila.

Prezentul mandat este cu titlu gratuit, netransmisibil şi este valabil până la îndeplinirea mandatului.

De asemenea, în eventualitatea revocării acestei procuri, eu, mandantul, prin reprezentant, mă oblig să comunic personal revocarea BNP Ioana Surdescu, spre a se face menţiunea despre aceasta pe exemplarul din arhiva biroului, asumându-mi întreaga responsabilitate în cazul în care voi omite acest lucru.

Tehnoredactat la sediul Biroului Notarului Public […], astăzi, data autentificării, în trei exemplare, din care două s-au înmânat părţii.

MANDANT,