Model de împuternicire pe firmă. Ce trebuie să conțină aceasta

Andrei Dumitru 06/10/2020 | 10:59 Fapt Divers
Model de împuternicire pe firmă. Ce trebuie să conțină aceasta

Nu de puține ori ești pus în situația de a avea nevoie de altcineva să îți ridice documente, acte sau să facă acțiuni în numele tău.  În acest caz aveți nevoie de o împuternicire pentru persoana care săvârșește o acțiune în numele firmei tale.

Mandatarul poate fi împuternicit în vederea înregistrării firmei, înregistrarea eventualelor modificări intervenite în contractul și statutul societății comerciale, semnarea unui act adițional privind completarea obiectului de activitate al societății, declararea unui nou punct de lucru, retragerea documentelor depuse ș.a.m.d.

Împuternicirea trebui să conțină datele de identificare ale firmei (mandant) și datele persoanei care împuternicite (mandatar).

Iată un exemplu pentru un S.R.L.:

ÎMPUTERNICIRE

PERSOANĂ JURIDICĂ

 

Subscrisa ____________________ S.R.L. cu sediul social in str. ________________ nr. ______, bl. _____, sc. ___, et. _____, ap. ________, localitatea…………………………….., CUI ______________, numar de ordine in Registrul Comertului: J____/______/______, prin administrator si/sau asociat/asociat unic ___________________, imputernicesc prin prezenta pe dl./d-na __________________________ domiciliat(a) in str. ____________________ nr.________, bloc_______, sc. ________, etaj ___________, ap. _________, oras ________________, identificat(a) cu CI seria _______, nr. _______________, CNP __________________, eliberata de ______________ la data de _________________, sa indeplineasca formalitatile necesare in vederea __________________________________________________, prezenta imputernicire este necesara in fata ______________________________________________________.

Reprezentantul nostru va putea reprezenta in fata organelor competente, va face toate formalitatile necesare, va formula cereri, va da declaratii, va depune si ridica actele necesare indeplinirii prezentului mandat, va achita tarife in caz de nevoie si va semna pentru mine si in numele meu oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura sa fiindu-ne opozabila.

Prin semnarea prezentului mandat declar în cunoștință de cauză că îmi exprim în mod expres consimțământul ca Agenția pentru Protecția Mediului Constanța să prelucreze datele cu caracter personal oferite de către mine, în temeiul art. 6, alin. (1), lit. (b), art. 6 alin. (1), lit. (c) și art. 6, alin. (1), lit. (e) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(RGPD).

Data: ________________

Semnatura, stampila


__________________ S.R.L.

prin administrator (nume, prenume)