La ce ajută, de fapt, studiul de fezabilitate și cât costă acesta

NewMoney 25/11/2020 | 14:53 Fapt Divers
La ce ajută, de fapt, studiul de fezabilitate și cât costă acesta

Studiul de fezabilitate este documentația tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele și informațiile cuprinse în nota conceptuală și în tema de proiectare și, după caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează și propune minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat și documentat, scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiții.

Ce trebuie să conțină un studiu de fezabilitate

 • Informaţii despre obiectivul de investiţii
 • Necesitatea realizării obiectivului sau proiectului de investiții
 • Particularități ale zonei în care dorim să facem construcția (datele climatice, surse de poluare, etc)
 • Costurile estimative ale investiției
 • Studiu hidrologic și topografic
 • Analiza factorilor economici
 • Analiza de consum
 • Impactul social al realizării obiectivului propus de noi
 • Analiza cererii de bunuri și servicii
 • Analiza financiară și analiza economică
 • Analiza de riscuri și propuneri de limitare a riscului
 • Durata estimativă de realizare a obiectivului
 • Certificatul de urbanism
 • Avize pentru asigurarea utilităților
 • Piese desenate
 • Planul de amplasare în zonă
 • Conținutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat, în funcție de specificul și complexitatea obiectivului de investiții propus.

Informații generale privind obiectivul de investiții

 • Denumirea obiectivului de investiții
 • Ordonator principal de credite/investitor
 • Ordonator de credite (secundar/terțiar)
 • Beneficiarul investiției
 • Elaboratorul studiului de fezabilitate
 • Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții
 • Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză
 • Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare
 • Analiza situației existente și identificarea deficiențelor
 • Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții
 • Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Ce informații trebuie să mai conțină un studiu de fezabilitate

Iată ce alte informații trebuie să mai conțină un studiu de fezabilitate, actul esențial pe care trebuie să îl realizăm pentru a fi în conformitate cu legea.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;
 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;
 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;
 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.