Între vorbe și fapte despre capitalul uman

Recent, Banca Mondială a publicat raportul privind indicele capitalului uman. În România se vorbește foarte mult despre importanța capitalului uman, dar se face foarte puțin. O dovadă în acest sens este chiar analiza Băncii Mondiale, care nu semnalează progrese făcute de România la acest capitol.

Indicele privind capitalul uman nu este spectaculos. Modul de prezentare, cu valori cuprinse între 0 și 1, dă senzația că statele analizate sunt destul de apropiate la capitolul capital uman. Dar nu este așa, pentru că între 0,58, nivel la care se situează România, și 0,88, ratingul înregistrat de Singapore, statul aflat pe primul loc la indicele privind capitalul uman, este o diferență de 50%.

Indicele se traduce în felul următor: cât va atinge din potențialul său de productivitate la vârsta de 18 ani un copil născut astăzi. Un copil român va atinge pu­țin peste jumătate din potențial, în timp ce un copil din Singapore este aproape de 90%.

Este un indicator destul de abstract, dar care se sprijină pe doi parametri care intră mai greu în calculul strict economic. Este vorba despre situația din domeniul sănătății și cea din educație. De aceea, indicele capitalului uman a reușit să devină un reper important pentru majoritatea decidenților din domeniul public, dar și pentru investitori. Indicele a ajuns să fie la fel de cunoscut și de apreciat precum indicatori economici, PIB sau PIB pe cap de locuitor, sau care realizează o sinteză între mai multe date, precum cei de competitivitate sau privind ușurința derulării afacerilor într-o țară sau într-o regiune.

SITUAȚIA ROMÂNIEI. Studiul dedică o analiză separată, succintă, a si­tuației României în ceea ce privește sistemul educa­țional. Prima observație este legată de o temă mult discutată și în țară: este vorba despre închiderea șco­­­lilor profesionale. Decizia a avut impactul cel mai mare în perioada crizei financiare din anii 2008-2009, atunci când o bună parte din școlile profesionale au fost închise, iar statisticile arată că elevii care se înscriau în aceste instituții de învățământ au dispărut cu totul din procesul edu­­cațional. Populația cu vârstă școlară a scăzut, în România, cu 7%, în timp ce înscrierile la școlile profesionale în perioada 2008-2018 s-au redus la jumă­tate. Este ade­vărat că, începând cu anul 2015, educația vocațio­nală a fost reintrodusă, ceea ce a dus la creșterea nu­mărului de elevi, la aceste școli și în general, dar există în continuare așteptări mari de la învăță­mân­tul profesional.

Mediul de afaceri s-a implicat în sus­ținerea sau crearea unor linii de învățământ profesional, exis­tând exemple de succes în mai multe orașe din țară: Brașov, Timișoara, Piatra Neamț ș.a. Dar între mediul de afaceri și sistemul de educație se află o ba­ri­eră care nu a putut fi spartă în totalitate, fie din cauza unor vicii de legislație, fie din cauza inerției. Mai exact, profesorii sunt reticenți în a le oferi re­prezentanților companiilor rolul de formatori,

iar curricula școlilor profesionale nu se schimbă atât de radical precum și-ar dori finan­țatorii unor școli profesionale din mediul de business.

O altă temă dureroasă prezentată în raportul Băncii Mondiale este creșterea numărului de copii cu vârste între 6 și 10 ani care nu merg la școală. În perioada 2008-2018, numărul copiilor care nu sunt înscriși în nicio formă de învățământ s-a dublat, de la 43.000 la aproximativ 98.000. E o problemă sem­nalată de raportul de țară al Uniunii Europene.

CAUZELE. Care sunt motivele? O subfinanțare a sis­temului primar de învățământ, capitol la care România este pe ultimul loc în EU (alocă pentru învăță­mântul preșcolar și primar 1% din PIB, spre deosebire de primele clasate, Suedia și Danemarca, state care au alocări bugetare cuprinse între 3,5% și 4% din PIB). Apoi, România nu are un sistem de aver­­tizare timpurie în cazul abandonului școlar, astfel că autoritățile reacționează tardiv sau sunt lipsite de reacție. În al treilea rând, scăderea numărului de copii înscriși într-o formă de învățământ este și efec­tul unor prevederi legale. Din 2012, Legea educației a cerut ca toți copiii în vârstă de 6 ani să fie înma­tri­culați în așa-numita „clasă zero“, numai că în conti­nuare unii părinți au amânat momentul în­ceperii școlii pentru copiii lor. Statisticile nu cuprind expli­cația legată de reticența părinților de a-și înscrie la școală copiii cu vârsta de 6 ani, dar un fe­nomen, cel al abandonului școlar timpuriu, există în special în mediul rural, în familiile sărace și în cele de romi.

Rezultatele testelor PISA arată o scădere a cunoș­tințelor pentru elevii români de-a lungul ultimului de­ceniu. Profesorii ex­plică rezultatele slabe prin faptul că învățământul românesc nu este adaptat la astfel de testări, care pun accentul pe abor­dări mai practice. Poate fi un răspuns, dar problema ră­mâne. Iar întrebarea este: de ce sistemul educațio­nal românesc nu se schimbă mai hotărât și mai repede? Un răspuns este legat tot de inerția de gân­dire a cadrelor didactice. Dezvol­tarea capitalului uman este pe buzele tuturor, de la specialiști la oameni politici. Doar vorbe. Rezultatele sunt dezamăgitoare.

Constantin Rudnițchi, realizator de emisiuni la Radio RFI România și la televiziunea Profit.ro. De asemenea, a fost redactor-șef adjunct al revistei economice Capital.