Guvernul impune noi condiţii pentru plata medicilor de familie în campania de vaccinare anti-COVID

Elena Marinescu 08/02/2021 | 18:49 Ştiri
Guvernul impune noi condiţii pentru plata medicilor de familie în campania de vaccinare anti-COVID

Guvernul a adoptat, în şedinţa de luni, o ordonanţa de urgenţă care modifică şi completează OUG 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii.

Documentul prevede că plata efectivă către medicul de familie este realizată doar pentru persoanele programate la vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 şi monitorizate în intervalul de referinţă.

De asemenea, Executivul a adoptat şi proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea capitolului XVI din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019.

Criterii suplimentare pentru medici

Pentru a asigura claritatea normei în ceea ce priveşte modalitatea de calcul a pragurilor pentru a asigura trecerea la un nivel superior al tarifului pe serviciu, luându-se în calcul numărul total al persoanelor vaccinate indiferent de modalitatea de programare, se impune reformularea alineatelor (2) şi (3) ale articolului 3, astfel încât plata efectivă către medicul de familie să se realizeze numai pentru persoanele programate şi monitorizate de medicul de familie în intervalul respectiv de referinţă”, conform notei de fundamentare a proiectului de OUG.

De asemenea, „actualele cabinete medicale de unitate care funcţionează în cadrul unor unităţi militare să poată fi organizate ca şi centre de vaccinare, potrivit prevederilor HG 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, cu modificările şi completările ulterioare”, mai indică sursa menţionată.

Programarea in platformă, după reguli stricte

Totodată, în document se precizează şi faptul că personalul medico-sanitar din centrele de vaccinare, organizate de unităţile sanitare sau de către autorităţile administraţiei publice locale, după caz, are obligaţia să efectueze procesul de vaccinare cu respectarea programării în platforma naţională Rovaccinare, conform fiecărei etape, astfel cum sunt ele stabilite în Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului 1.031/2020.

Proiectul de OUG mai introduce o prevedere care spune că „medicul de familie, medicul curant şi operatorul de call center au obligaţia să programeze grupele populaţionale prioritare în platforma naţională Rovaccinare, conform fiecărei etape, astfel cum sunt ele stabilite în Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările şi completările ulterioare”.

Tarife brute per servicii

Totodată, medicii de familie cu liste proprii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate în vederea informării, programării la vaccinare, monitorizării şi raportării reacţiilor adverse pentru persoanele aflate pe listele proprii, beneficiază de un tarif pe serviciu după cum urmează:

a) pentru primii 50% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 30 lei/serviciu;

b) peste pragul de 50,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 50 lei/serviciu;

c) peste pragul de 60,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 60 lei/serviciu.

(3) Tarifele prevăzute la alin. (2) sunt aplicabile exclusiv pentru serviciile acordate persoanelor de pe lista medicilor de familie, înscrise de către medicii de familie pe platforma de programare şi validate ca servicii de vaccinare în Registrul electronic naţional de vaccinare, potrivit schemei complete de vaccinare, iar pragurile prevăzute la alin. (2) se calculează prin raportare la numărul total de persoane programate şi vaccinate, din lista fiecărui medic de familie, indiferent de modalitatea de programare la vaccinare a acestora”, conform proiectului de act normativ.

Contracte separate cu casele de asigurări de sănătate

Plata personalului medico-sanitar şi a registratorilor medicali care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate de către unităţile sanitare (…) se face în baza unui contract distinct, de natură civilă, încheiat cu casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al unităţii sanitare sau al furnizorului de servicii în asistenţă medicală primară, în condiţiile prevăzute prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care se aprobă în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Indicatori de performanţă, modificaţi

Executivul va mai discuta un proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea capitolului XVI din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019.

Pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii în regim de spitalizare continuă pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, suma contractată lunar, pe baza indicatorilor specifici fiecărei unităţi sanitare cu paturi, poate fi suplimentată la solicitarea furnizorilor pe bază de documente justificative, pentru a acoperi cheltuielile aferente activităţii desfăşurate, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractat”, arată poriectul de hotărâre.

Acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate

De asemenea, în cazul unităţilor sanitare cu paturi care acordă servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, valoarea cheltuielilor efectiv realizate care depăşesc nivelul contractat, pentru care casele de asigurări de sănătate încheie în trimestrul I al anului 2021 acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate după încheierea lunii în care au fost realizate, nu poate depăşi valoarea cheltuielilor efectiv realizate pentru care au fost încheiate acte adiţionale în trimestrul IV al anului 2020.

Pentru unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 care nu au încheiat în trimestrul IV 2020 acte adiţionale de suplimentare a valorii de contract, suma contractată poate fi suplimentată în trimestrul I al anului 2021 la solicitarea furnizorilor, pe bază de documente justificative, pentru a acoperi cheltuielile aferente activităţii desfăşurate, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, iar decontarea activităţii în trimestrul I al anului 2021 se face la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, în situaţia în care acestea depăşesc nivelul contractat”, potrivit sursei citate.