Europenii au înțeles prost Turcia

Turcia se află printre cele mai importante subi­ec­te ale actualității internaționale. Pe 10 martie, preșe­dintele Recep Tayyip Erdogan se afla la Kremlin, în fruntea unei impozante delegații guvernamentale, și, împreună cu omologul său Vla­di­mir Putin, coprezida ceremonia de semnare a unor acorduri destinate să apropie și mai mult Tur­cia de Rusia. „Am încheiat procesul de norma­li­zare. Nu mai dorim să folosim acest cuvânt“, a spus liderul de la Ankara la conferința de presă comună cu Putin. „Suntem determinați să îmbu­nătățim și mai mult relațiile esențiale și speciale dintre cele două țări“, a adăugat președintele turc. „Putem constata că relațiile noastre au revenit la un ade­vărat parteneriat, cu o cooperare multi­formă (…).Considerăm Turcia partenerul nostru cel mai important“, a spus, la rândul său, preșe­dintele Vladimir Putin.

Surprize, surprize. Partenerii euroatlantici ai Turciei nu au depășit încă starea de uimire și par încă să nu rea­li­zeze pe deplin că, în părțile de est ale Europei, de o parte și de alta a Mării Negre, a apărut o nouă alianță, o alianță a două țări cu viziune imperială, euroasiatică. Parteneriatul strategic ruso-turc în­tărește sentimentul mar­gi­nalizării europene pe scena internațională și scoate în evi­dență erorile europene față de Turcia. Uniunea Europeană nu a știut să includă Turcia, nu a știut să includă o nouă mare putere în pro­iectul comunitar.

Europenii au crezut că Turcia este doar o țară care în­cearcă să arate după chipul și asemănarea lor, o țară care dorește să se occidentalizeze, o țară care reprezintă o prelungire a intereselor stra­tegice occidentale către lumea musulmană și care nu are decât menirea să spună locuitorilor acelei lumi „așa trebuie să vă înfățișați dacă vreți să fiți frecventabili în lumea noastră!“

O asemenea filosofie nu a anticipat că Turcia reprezintă o țară cu viziune imperială, o veche civilizație ce nu poate fi închisă într-un proiect exclusiv național, o țară cu vocație de stat-far nu numai pentru statele musulmane în căutare de un model politic și de dezvoltare desprins de tiparele occidentale. Europa s-a trezit brusc la porțile ei cu o putere de 75 de milioane de locuitori, cu o populație tânără, cu a 15-a economie mondială și un potențial de creș­tere pe termen mediu și lung superior tuturor celor 28 de state UE luate în parte.

Nu am știut ce să facem cu o asemenea țară, iar ea și-a căutat alt drum, un drum euro-asiatic, ală­turi de Rusia, și un drum spre imensa lume musul­mană, pe măsura tradiției sale istorice de imperiu tricontinental. De asemenea, actuala criză diplo­matică dintre Turcia, pe de o parte, Olanda, Germania și Elveția, pe de alta, trebuie privită nu prin prisma cotidianului sau a unei crize determinate de strategia electorală a lui Erdogan și partizani­lor săi din Partidul Justiției și Dezvoltării (AKP), ci ca pe un simptom al acestei neștiințe a acomo­dării Turciei în proiectul european, ținând cont de specificitățile sale. Eventuala integrare a Turciei în proiectul european și euro-atlantic nu poate fi făcută aidoma Poloniei, Româ­niei sau a oricărei alte țări din Est.

Geometrii variabile. Noul drum al Turciei este însă și un indicator al mutațiilor suferite de sistemul internațional, în care alianțele sunt cu geometrii variabile. Epoca structurilor multilate­rale rigide, așa cum am cunoscut-o în timpul Răz­boiului Rece, este definitiv apusă. Cine nu înțelege această nouă schimbare fundamentală este con­damnat să rămână simplu spectator al istoriei. Prezența turcă în structurile euro-atlantice nu o împiedică să stabilească par­teneriate strategice cu centre de putere mai mult sau mai puțin rivale precum Rusia, Iran sau să privească cu interes spre Organizația Tratatului de la Shanghai. Această situație nu trebuie consi­derată drept un viraj al politicii personale a lui Erdogan, ci regă­sirea unei permanențe isto­rice de către o țară cu multiple orizonturi.

În excelenta sa carte „Marea tablă de șah Ame­rica și restul lumii“, fostul consilier al președin­telui Jimmy Carter, Zbignew Brzezinski, considera Turcia drept un „pivot geopolitic de prim ordin“, o țară de care depind stabilitatea Asiei Centrale, Cau­­cazului, Balcanilor, o țară esențială pentru echilibrele din Mediterana Orientală și din Orientul Apropiat și Mijlociu, cu alte cuvinte o țară esen­țială pentru acele regiuni de care Uniunea Europeană este interesată în mod particular.

Indiferent de evoluțiile din Turcia, de noile sale ambiții, este importantă păstrarea dialogului cu Ankara și luarea în considerare a unei viziuni pe termen lung în raporturile UE-Turcia. Chiar în afara proiectului european, Turcia rămâne un par­tener inconturnabil pentru țările UE și cu atât mai mult pentru cele aflate în flancul de sud-est al comu­nității, precum România.

Ștefan Popescu este Doctor în istoria relațiilor internaționale contemporane la Universitatea Paris 1 - Sorbona și fost secretar de stat în MAE.