DOCUMENT. Salarii de bază mai mari cu 25-30% pentru anumite cadre didactice. Noutățile din programul de Guvernare pentru Educație 2021

Elena Marinescu 23/11/2021 | 20:41 Ştiri
DOCUMENT. Salarii de bază mai mari cu 25-30% pentru anumite cadre didactice. Noutățile din programul de Guvernare pentru Educație 2021

În programul de Guvernare al Coaliției PSD-PNL-UDMR în domeniul Educației este stipulată, între altele, o majorare salarială a unei categorii de profesori, dar şi acordarea de vouchere culturale pentru elevi sau realizarea și finanțarea unui Program național de ore remediale.

Autorii programului de guvernare au publicat o concluzie a ultimilor 20 de ani de politici publice făcute și implementate de cele 3 partide, împreună sau separat, în perioadele pe care le-au petrecut la guvernare: „copiii şi profesorii din România nu beneficiază de condiţii adecvate de desfășurare a procesului educațional”.

Programul de Guvernare actual este, în mare măsură, o „compilație” din programul de Guvernare al Guvernului Cîțu, al primului cabinet propus de Nicolae Ciucă și din proiectul România Educată, plus din propunerile PSD pentru educație.

Citeşte DOCUMENTUL integral AICI.

Astfel, este prevăzut faptul că salarii de bază vor fi cu 25-30% mai mari pentru profesorii care vor face activități în programul „Școala după școală”, dacă orele nu le intră în norma didactică. De asemenea, în programul de guvernare sunt introduse plus vouchere culturale pentru elevi de 250 lei pe an.

În contextul pandemie de COVID-19, o menţiune specială se referă la rata de vaccinare a personalului din școli, care ar urma să fie eliminată din decizia de funcționare cu prezență fizică, decizie care va fi luată de consiliul de administrație, după cum prevede programul de guvernare PSD-PNL.

Noutățile din programul de Guvernare pentru Educație 2021

 1. Programul național privind achiziția de laptop-uri sau tablete cu abonament la internet având ca scop dotarea elevilor și a studenților, prin raportare la criterii sociale, precum și a cadrelor didactice, care nu au beneficiat anterior de mijloace electronice cu acces la Internet în scopul realizării proceselor de predare- învățare – evaluare în format on-line, cât și pentru utilizarea mijloacelor educaționale bazate pe tehnologiile digitale sau pentru colaborarea interdisciplinară.
 2. Programul național pentru conectarea școlilor la internet având ca scop conectarea la Internet a tuturor unităților și instituțiilor de învățământ, cu precădere a unităților de învățământ preuniversitar din localități situate în mediul rural, mediul urban cu până la 10.000 de locuitori, precum și celor din zone izolate și/sau defavorizate, care nu au o conexiune performantă la internet.
 3. Program privind Digitalizarea resurselor educaționale având ca scop realizarea unui sistem integrat de eLearning bazat pe o platforma open- source (de exemplu Moodle), cu facilități de videoconferință incluse. Se va înființa ”Platforma națională digitală a educației” care conține atât manualele în format digital, catalogul virtual, dar și alte resurse de învățare și posibilități de evaluare. Platforma va include facilități pentru managementul documentelor de studii și cel al unităților de învățământ.
 4. Programul național de învățământ TVR Educațional – acces gratuit la educație pentru toți elevii din România având ca scop realizarea unei Platforme educaționale digitale multimedia și a unei Biblioteci virtuale multimedia, în colaborare cu Televiziunea Română, destinate elevilor, cadrelor didactice și familiei, inclusiv celor din învățământul în limbile minorităților naționale, de tip „Netflix educaţional românesc”.
 5. Realizarea și finanțarea unui Program național de ore remediale, destinat tuturor copiilor din România având ca scop evaluarea rapidă a fiecărui elev și realizarea de ore remediale finanțate care să vizeze fiecare elev.
 6. Programul naţional de sprijin al elevilor având ca scop stimularea performantei și participării la procesul educațional al tuturor elevilor din România, indiferent de statutul lor socio-economic. Prin acest program propunem relaxarea criteriilor privind eligibilitatea pentru bursa de ajutor social, astfel încât fiecare elev care provine dintr-o familie în care părinții sau tutorii legali au salariul minim pe economie va putea fi eligibil pentru acest tip de bursă, astfel încât numărul elevilor care să beneficieze de burse sociale să crească, până la dublarea numărului de beneficiari.
 7. Programul national de sprijin „Școala de Spital” având ca scop sprijinirea elevilor care sunt înscriși la școala de spital
 8. Programul național „Vouchere culturale pentru elevi” având ca scop asimilarea culturii prin acordarea unui voucher este de 250 lei/an, care poate acoperi servicii/bunuri culturale.”

La categoria Învăţământ primar şi secundar – servicii educaţionale de calitate pentru toţi elevii au fost aduse două completări:

 • “Dezvoltarea programelor „școală după școală” în unităţile de învăţământ de stat şi creşterea calităţii serviciilor oferite, inclusiv prin acordarea unei majorări cu 25% – 30% a salariului de bază, pentru desfășurarea activității în program prelungit, în situația în care, orele din cadrul programului prelungit nu le intră în norma didactică;
 • Oferirea serviciilor de consiliere şi orientare (inclusiv logopedie) pentru toţi elevii, prin crearea cadrului legal care sa permită angajarea în școală a consilierilor scolari, logopezilor, asistenților sociali și profesorilor de sprijin;”

Cariera didactică – profesionişti în educaţie cuprinde precizări legate de salarizarea diferențiată, pe criterii de performanță, dar și alte aspecte referitoare, precum:

 • “Salarizarea atractivă diferenţiată pe criterii de performanţă prin implementarea Legii 153/2017, mărind salariile profesorilor. Este esențială identificarea unei soluții pentru a crește salariile profesorilor, in special ale profesorilor debutanți.
 • Introducerea unui fond de premiere de 2% din bugetul de venituri si cheltuieli al unităților/instituțiilor de învățământ pentru salariații cu rezultate deosebite prin decizia consiliului de administrație a unității/instituției de învățământ.”

La capitolul Învăţământ superior – performanţă, etică şi integritate au fost incluse următoarele puncte:

 • “Aplicarea principiului autonomiei universitare inclusiv În ceea ce privește aspectele de management si administrative în consonanță cu prevederile Constituției României, a legii și a valorilor exprimate la nivel european de EUA precum și cu asumarea răspunderii publice
 • Încurajarea instituțiilor de învățământ superior pentru a elabora propriile strategii în ceea ce privește dimensiunea socială
 • Sprijinirea coagulării universităților în vederea realizării unor instituții de învățământ superior din ce în ce mai competitive la nivel european și internațional
 • Întărirea serviciilor de consiliere pentru studenți, care să vizeze inclusiv aspecte legate de provocările psihologice care pot să apară pe parcursul studiilor universitare, inclusiv prin asigurarea a cel puțin un consilier la 1000 de studenți și a unei finanțări adecvate
 • Îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru persoanele cu dizabilități, prin adaptarea infrastructurii, a materialelor de studiu, a metodelor pedagogice și furnizarea de servicii dedicate
 • Stabilirea valorii bursei minime astfel încât să acopere cheltuielile de cazare, pentru masă, materiale de studii pentru fiecare student
 • Creșterea cu minim 100% a subvenției cămine cantine pentru studenții cazați în cămine universităților, pentru a compensa creșterea costurilor la utilități
 • Acordarea subvențiilor necesare pentru accesul studenților la manifestări culturale și sportive organizate de instituții publice, beneficiind de reduceri din costul biletelor
 • Reevaluarea programelor de sprijin pentru studenți în vederea achiziționării de echipamente electronice
 • Continuarea acordării de locuri speciale absolvenților de liceu cu domiciliul în mediul rural, de etnie rroma
 • Asigurarea asistenței medicale gratuite pentru studenți în campusul universitar, cu creșterea vârstei de acces la servicii medicale gratuite până la 35 de ani
 • Participarea studenților în proporție de 25% în Senatul universității, consiliul facultății, comisia de etică, de asigurare a calității
 • Sprijinirea structurilor asociative studențești
 • Transparentizarea activităților didactice, de cercetare dar și cele specifice managementului și administrației, prin publicarea informațiilor relevante pe siteul de Internet al instituției
 • Includerea indicatorilor care vizează respectarea valorilor fundamentale în procesul de evaluare externă a calității
 • Flexibilizarea legislației fiscale care să încurajeze universitățile să dezvolte firme de tip start-up, spin-odd spin-out precum și alte tipuri de entități prin care să ofere servicii societății
 • Crearea cadrului legal pentru sprijinirea dimensiunii antreprenoriale a universitatii
 • Preluarea de către universități a unor foste tabere școlare și universitare care să fie puse la dispoziția studenților”

La subcapitolul Consolidarea performanţei cercetării universitare – etică și integritate au fost adăugate măsurile:

 • “Sprijinirea universităților în vederea preluării unor institute de cercetare
 • Stimularea instituțiilor de învățământ superior pentru a dezvolta programe de studii și activități de cercetare relevante pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă SDG, precum și a altor activități conexe.”

De asemenea, tot aici a mai apărut un nou subcapitol: Calitate, flexibilitate și inovare, centrate pe student și adaptate la cerințele impuse de progresul tehnologic, ce cuprinde:

 1. “Dezvoltarea unei strategii naționale cu privire la învățarea și predarea inovativă, de înaltă calitate și centrată pe student, bazată pe date valide, colectate consecvent, și analize și cercetări specifice domeniului
 2. Crearea cadrului legal pentru realizarea de programe de studii în format modular și acordarea de microcredite, cu adaptarea corespunzătoare a sistemului de evaluare externă a calității
 3. Stimularea instituțiilor de învățământ superior pentru a implementa metode inovative și de înaltă calitate de învățare și predare, centrate pe student, care utilizează inclusiv instrumentele puse la dispoziție de digitalizare, abordări inter și multidisciplinare, învățarea și predarea bazate pe cercetare, utilizarea informațiilor analitice despre învățare, a resurselor de învățare deschise etc.
 4. Valorizarea cadrelor didactice care au rezultate deosebite în activitatea de învățare și predare, prin acordarea de recunoaștere, retribuire adecvată și progres în carieră
 5. Furnizarea unor programe de formare pedagogică adecvate pentru cadrele didactice din învățământul superior și introducerea obligativității parcurgerii acestora în vederea progresului în carieră
 6. Stimularea instituțiilor de învățământ superior pentru includerea în curriculumul universitar a competențelor viitorului: competențe digitale, gândirea critică și inovativă, rezolvarea de probleme, inteligență emoțională, lucrul în echipă, comunicare, reziliență, spirit antreprenorial și de leadership
 7. Revizuirea programelor de studii printr-un demers bazat pe rezultatele învățării, și corelarea acestora cu competențele cerute de piața muncii
 8. Flexibilizarea departamentelor pentru pregătirea personalului didactic, în sensul de a putea organiza cursuri la maxim doua discipline opționale în profilul universității respective.

 

Potrivit sursei citate de edupedu.ro, a mai fost inclus un capitol nou, ce se referă la măsurile pentru perioada de pandemie, printre care și descentralizarea deciziilor privind modul de desfășurare a activităților în unitățile de învățământ la nivelul consiliului de administrație al școlii, cu avizul autorităților sanitare, a inspectoratului școlar și autorităților administrației publice locale. Iată celelalte măsuri:

 • “Asigurarea condițiilor necesare prezenței fizice în școli este prioritară, punând în aplicare toate măsurile care țin de crearea condițiilor igienico-sanitare la nivelul unităților de învățământ (materiale și echipamente sanitare, igienizări de spații școlare, extinderea spațiilor învățământ existente, transport gratuit etc.)
 • Creșterea gradului de vaccinare în unități/ instituții de învățământ, inclusiv prin susținerea campaniilor de vaccinare în colaborare cu Ministerul Sănătății și cu toate instituțiile/ autoritățile cu atribuții în domeniu.
 • Realizarea unui „Abecedar Sanitar”, care include măsuri cu impact imediat pentru asigurarea unui mediu sănătos în școli pe perioada pandemiei.
 • Asigurarea egalității de șanse în ceea ce privește accesul la educație pentru toți elevii din țară indiferent de mediul de proveniență pentru a nu adânci decalajele în pregătirea acestora: conectarea școlilor la internet, asigurarea infrastructurii necesare unui învățământ online sau hibrid corespunzător, dotarea elevilor si a cadrelor didactice care nu dispun de aparatura necesară, aplicarea unor programe remediale pentru elevi, susținerea cadrelor didactice pentru a urma programe de formare atât în ceea ce privește predarea online, crearea de cursuri online, dar și pentru gestionarea unor probleme cu care se confruntă elevii lor (bullying, anxietate, depresie ș.a.), intensificarea activităților de consiliere și orientare școlară.
 • Testarea elevilor, personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic trebuie realizată periodic.”