Cum trebuie să arate și ce trebuie să includă un contract de voluntariat

Andrei Dumitru 05/05/2021 | 11:03 Fapt Divers
Cum trebuie să arate și ce trebuie să includă un contract de voluntariat

Voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă între voluntar şi organizaţia-gazdă. Obligaţia de încheiere a contractului de voluntariat în formă scrisă revine organizaţiei-gazdă. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului.

Organizaţia-gazdă este obligată ca, anterior începerii activităţii de voluntariat, să înmâneze voluntarului un exemplar din contractul de voluntariat. Anterior începerii activităţii, contractul de voluntariat se înregistrează în registrul de evidenţă a voluntarilor ţinut de organizaţia-gazdă.

Contractul de voluntariat este însoţit obligatoriu de fişa de voluntariat şi fişa de protecţie a voluntarului.

Este important de menționat că numai ONG-urile pot încheia contracte de voluntariat. Potrivit noului proiect de lege care reglementează activitatea de voluntariat, stagiile de practică nu sunt recunoscute ca voluntariat, întrucât legea voluntariatului nu se aplică societăților comerciale.

Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele clauze:

 • datele de identificare ale părţilor contractante;
 • descrierea activităţilor pe care urmează să le presteze voluntarul;
 • timpul şi perioada de desfăşurare a activităţii de voluntariat;
 • drepturile şi obligaţiile părţilor;
 • stabilirea cerinţelor profesionale, a abilităţilor sociale, intereselor de dezvoltare, a celor de sănătate, confirmate prin certificate de sănătate sau alte documente;
 • condiţiile de reziliere a contractului.

Contractul de voluntariat încetează în următoarele condiţii:

 • la expirarea termenului stabilit în contract, respectiv la data la care prestaţiile care fac obiectul contractului au fost executate;
 • de comun acord;
 • când organizaţia-gazdă îşi încetează activitatea;
 • prin denunţare unilaterală, în condiţiile art. 21;
 • în caz de reziliere a contractului.

Contractul de voluntariat trebuie să cuprindă obligatoriu, următoarele:

 • obligaţia organizaţiei-gazdă de a asigura desfăşurarea activităţilor sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea condiţiilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective;
 • posibilitatea organizaţiei-gazdă de a suporta cheltuielile de hrană, cazare şi transport pentru voluntar în desfăşurarea activităţii sale de voluntariat, în limita sumelor alocate cu această destinaţie. Voluntarul poate renunţa la cheltuielile de hrană, cazare şi transport printr-o declaraţie pe propria răspundere, aprobată de conducerea organizaţiei-gazdă;
 • posibilitatea organizaţiei-gazdă de a suporta alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţii de voluntariat, cu excepţia celor aferente muncii prestate de către voluntar în limita sumelor alocate cu această destinaţie. Voluntarul poate renunţa la cheltuielile mai sus menţionate printr-o declaraţie pe propria răspundere, aprobată de conducerea organizaţiei-gazdă.

La solicitarea voluntarului, organizaţia-gazdă poate încheia contract de asigurare împotriva riscurilor de accident şi de boală sau a altor riscuri ce decurg din natura activităţii, în funcţie de complexitatea activităţii la care participă acesta şi în limita sumelor alocate cu această destinaţie.

Activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite.

Certificatul de voluntariat

Pe durata perioadei activităţii de voluntariat, precum şi la încheierea activităţii de voluntariat, organizaţia-gazdă, la cererea voluntarului, eliberează un certificat de voluntariat la care este anexat un raport de activitate. Acestea se întocmesc în limba română dacă au fost emise pe teritoriul României.

Certificatul de voluntariat va conţine următoarele elemente:

 • datele de identificare ale organizaţiei-gazdă care emite certificatul;
 • numărul de înregistrare şi data emiterii certificatului;
 • numărul de înregistrare şi data contractului de voluntariat;
 • numele, prenumele şi datele de identificare ale voluntarului;
 • perioada şi numărul de ore de voluntariat;
 • numele şi prenumele coordonatorului voluntarilor;
 • numele şi prenumele reprezentantului legal al organizaţiei-gazdă;
 • menţiunea „Voluntarul şi organizaţia emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor şi informaţiilor cuprinse în acest certificat”.

Drepturile voluntarului în contractul de voluntariat

Contractul de voluntariat trebuie să conţină minimum următoarele drepturi ale voluntarului:

 • dreptul de a desfăşura activitatea de voluntariat în concordanţă cu capacitatea şi disponibilitatea acestuia;
 • dreptul de a solicita organizaţiei-gazdă eliberarea certificatului de voluntariat însoţit de raportul de activitate;
 • dreptul la confidenţialitate şi protecţia datelor personale;
 • dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea de voluntariat.

Obligaţiile voluntarului în contractul de voluntariat

Potrivit legiuitorului, contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele obligaţii ale voluntarului:

 • obligaţia de a presta o activitate de interes public, fără remuneraţie;
 • obligaţia unei conduite complementare cu obiectivele generale ale voluntariatului – îmbunătăţirea calităţii vieţii şi reducerea sărăciei, dezvoltare sustenabilă, sănătate, prevenirea şi gestionarea efectelor dezastrelor, incluziunea socială şi, totodată, lupta împotriva excluderii sociale şi discriminarea;
 • obligaţia voluntarului de a îndeplini sarcinile prevăzute în fişa de voluntariat, precum şi respectarea instrucţiunilor stipulate în fişa de protecţie a voluntarului;
 • obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat, pe perioada desfăşurării contractului de voluntariat şi pe o perioada de 2 ani după încetarea acestuia;
 • obligaţia de a anunţa indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat.

Reţinem și faptul că răspunderea voluntarului în astfel de situaţii se angajează potrivit regulilor stabilite în legislaţia în vigoare şi în regulamentele interne ale organizaţiei-gazdă.

Drepturile organizaţiei-gazdă în contractul de voluntariat

În ceea ce priveşte organizaţia-gazdă, contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele drepturi ale acesteia:

 • dreptul de a stabili organizarea şi funcţionarea activităţii de voluntariat;
 • dreptul de a iniţia conţinutul fişei de voluntariat, pe care o adaptează la solicitarea şi pregătirea voluntarului, precum şi la tipul de activităţi de voluntariat desfăşurate de către organizaţia gazdă;
 • dreptul de a exercita controlul asupra modului de implementare a fişei de voluntariat prin coordonatorul de voluntari;
 • dreptul de a constata abaterile voluntarului, raportate la clauzele stabilite în contractul de voluntariat, fişa de voluntariat şi/sau în fişa de protecţie a voluntarului.

Obligaţiile organizaţiei-gazdă într-un contract de voluntariat

Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele obligaţii ale organizaţiei-gazdă:

 • obligaţia de a asigura desfăşurarea activităţilor sub conducerea unui coordonator de voluntari, cu respectarea condiţiilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective;
 • obligaţia de a suporta cheltuielile de hrană, cazare şi transport pentru voluntar în desfăşurarea activităţii sale de voluntariat;
 • obligaţia de a suporta alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea activităţii de voluntariat, cu excepţia celor aferente muncii prestate de către voluntar.

FOTO: Pixabay

Sursa: youngvolunteer.eu