Cum se obține, de fapt, un certificat de urbanism și care este costul acestuia

NewMoney 25/11/2020 | 14:43 Fapt Divers
Cum se obține, de fapt, un certificat de urbanism și care este costul acestuia

Un certificat de urbanism este un document esențial, care, alături de autorizația de construcție, permite construcția sau reabilitarea unei construcții în condiții de legalitate. Obținerea unui astfel de certificat este reprezintă primul pas în realizarea unei construcții legale sau pentru intrarea în legalitate a unei construcții deja existente. Dreptul de proprietate asupra unei construcții nu poate fi dobândit dacă nu există certificatul de urbanism și autorizația de construcție.

Certificatul este eliberat de către biroul de Urbanism al localității pe aria căreia urmează a fi ridicată o construcție și semnată de președintele consiliului județean sau de primar, de secretar și de arhitectul-șef

Potrivit lege5.ro, certificatul de urbanism se emite şi în următoarele situaţii:

 • a) în vederea concesionării de terenuri, potrivit legii;
 • b) în vederea adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de “Studiu de fezabilitate”, potrivit legii;
 • c) pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, atunci când operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil.

Acte necesare pentru certificatul de urbanism

Pentru obținerea certificatului, sunt necesare următoarele acte:

 • cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism;
 • elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral și număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;
 • scopul solicitării;
 • chitanța pentru plata taxei de eliberare a certificatului de urbanism;
 • act de proprietate (teren sau construcție, dacă este vorba despre o reabilitare);
 • plan topografic și plan cadastral, pentru imobilele neînscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară și plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000 ,1:500, după caz, eliberat la cerere, de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară;
 • pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară: extras din planul cadastral și extras de carte funciară pentru informare, actualizate la zi, eliberate la cerere, de către biroul de cadastru și publicitate imobiliară;
 • avize de la instituțiile abilitate de la caz la caz – pentru locuințele unifamiliale, nu mai sunt necesare avize de mediu, sanitare, de exemplu, iar rolul acestora este strict tehnic, în funcție de destinația viitoare a clădirii. Există situații speciale, când trebuie îndeplinite anumite norme pentru construcții ori în cazul clădirilor de patrimoniu pentru restaurare;
 • avize pentru branșarea la infrastructura edilitară și a căilor de comunicații;
 • avize specifice unor zone cu restricții (de exemplu, construcțiile realizate în ariile protejate).

Cât costă un certificat de urbanism

 • până la 150 de metri pătrați – între 5 și 6 lei;
 • între 151 și 250 de metri pătrați – 6-7 lei;
 • între 251 și 500 de metri pătrați – 7-9 lei;
 • între 501 și 750 de metri pătrați – 9-12 lei;