Cum arată o cerere de chemare în judecată

NewMoney 11/11/2020 | 11:10 Fapt Divers
Cum arată o cerere de chemare în judecată

Cererea de chemare în judecată este actul iniţial al procesului civil prin care orice persoană interesată poate solicita instanţei de judecată soluţionarea unui litigiu în care este direct implicată.

Ce trebuie să cuprindă o cerere de chemare în judecată

  • a) numele și prenumele, domiciliul sau reședința părților ori, pentru persoane juridice, denumirea și sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde și codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerțului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice și contul bancar ale reclamantului, precum și ale pârâtului, dacă părțile posedă ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, în măsura în care acestea sunt cunoscute de reclamant. Dacă reclamantul locuiește în străinătate, va arăta și domiciliul ales în România unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;
  • b) numele, prenumele și calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele, prenumele acestuia și sediul profesional.
  • c) obiectul cererii și valoarea lui, după prețuirea reclamantului, atunci când acesta este evaluabil în bani, precum și modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare. Pentru identificarea imobilelor se vor arăta localitatea și județul, strada și numărul, iar în lipsă, vecinătățile, etajul și apartamentul, precum și, când imobilul este înscris în cartea funciară, numărul de carte funciară și numărul cadastral sau topografic, după caz. La cererea de chemare în judecată se va anexa extrasul de carte funciară, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară, eliberat de biroul de cadastru și publicitate imobiliară în raza căruia este situat imobilul, iar în cazul în care imobilul nu este înscris în cartea funciară, se va anexa un certificat emis de același birou, care atestă acest fapt; Respingeri de neconstituționalitate;
  • d) arătarea motivelor de fapt și de drept pe care se întemeiază cererea;
  • e) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere. Când dovada se face prin înscrisuri, se vor aplica, în mod corespunzător, dispozițiile art. 150. Când reclamantul dorește să își dovedească cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul pârâtului, va cere înfățișarea în persoană a acestuia, dacă pârâtul este o persoană fizică. În cazurile în care legea prevede că pârâtul va răspunde în scris la interogatoriu, acesta va fi atașat cererii de chemare în judecată. Când se va cere dovada cu martori, se vor arăta numele, prenumele și adresa martorilor.
  • f) semnătura.

Cererea se redactează în scris (de preferat dactilografiată) în tot atâtea exemplare câţi pârâţi sunt, plus un exemplar pentru instanţă.

Se înmânează judecătorului de serviciu care stabileşte completul care va soluţiona cauza, precum şi primul termen de judecată şi care va dispune, de asemenea, citarea pârâtului şi comunicarea de copii de pe cerere şi înscrisuri; ulterior, cererea de chemare în judecată se va înregistra la serviciul “Registratură”.

Aceasta poate fi depusă fie personal, fie prin mandatar sau trimisă prin poştă.