Ce este prima de relocare?

NewMoney 27/10/2020 | 11:41 Fapt Divers
Ce este prima de relocare?

Prima de relocare se acordă persoanelor înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia.

Primă de relocare este egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei și se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni, în situaţia în care în această perioadă sunt respectate condiţiile prevăzute mai sus.

Cum se acordă prima de relocare

Prima de relocare prevăzută se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună.

În situaţia în care angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de relocare nu se acordă.

Beneficiază de prima de relocare persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.

Prima de relocare prevăzută se acordă la cerere şi nu se cumulează cu prima de activare, cu prima de încadrare sau cu prima de instalare prevăzute la art. 73^2, la art. 74, respectiv la art. 75 din L.76/2002  privind sistemul asigurărilor pentru șomaj.

Nu beneficiază de prima de relocare

 • persoanele care au mai beneficiat de o primă de relocare sau de una dintre primele prevăzute la art. 74 şi 75, în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de relocare;
 • persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
 • persoanele care se încadrează la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat şi la alţi angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
 • persoanele pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează;
 • absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii;
 • absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă.
 • persoanele care deţin în proprietate sau coproprietate o altă locuinţă în localitatea în care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa sau în localităţile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă.

Persoanele care beneficiază de prima de relocare au dreptul la menţinerea acesteia şi în cazul în care, în perioada de 36 de luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă şi se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleaşi condiţii.

Angajaţii au obligaţia de a restitui integral suma primită ca primă de relocare potrivit în situaţia în care revin la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă, într-o perioadă de 12 luni de la angajare.

Documente necesare pentru prima de relocare

 1. Cerere de acordare lunara a primei de relocare;
 2. Dovada platii chiriei lunare stabilite in contractul de inchiriere inregistrat la organul fiscal competent;
 3. Facturile emise de furnizorii de utilitati, respectiv: energie electrica, energie termica, gaz, apa, canal, deșeuri menajere, după caz, pentru spatiul locativ care face obiectul contractului de închiriere, pentru luna pentru care se solicita acordarea primei de relocare, in copie, în situația în care suma reprezentând 75% din chiria lunară stabilită în acest contract de închiriere înregistrat la organul fiscal competent este mai mică de 900 lei/lună;
 4. Declaratie pe propria raspundere privind membrii familiei si veniturile nete realizate de persoana singura sau împreuna cu familia, pe fiecare persoana, după caz, din veniturile prevazute la art. 46^3 alin. (5), pe fiecare categorie de venit net realizat după caz, in luna pentru care se solicita cuantumul lunar al primei de relocare;
 5. Adeverintă emisa de angajator ca este incadrat in munca si care atesta venitul net din salarii si asimilate salariilor realizat de persoana incadrată in luna pentru care aceasta solicita cuantumul lunar al primei de relocare, precum si,in situatia prevazuta la art. 76^3 alin. (4) din lege,documentele prevăzute la art. 46^4 alin. (1) lit. c), e), f), g), h) j);
 6. Contractul de inchiriere nou, inregistrat la organul fiscal competent,in copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre persoana solicitanta a dreptului, in situatia in care contractul de inchiriere depus la agentie in vederea acordarii primei de relocare inceteaza in perioada de acordare a acestei prime de 36 de luni.