Cât sunt, de fapt, cheltuielile de judecată

NewMoney 24/11/2020 | 12:31 Fapt Divers
Cât sunt, de fapt, cheltuielile de judecată

Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru și timbrul judiciar, onorariile avocaților, ale experților și ale specialiștilor numiți în condițiile art. 330 alin. (3), sumele cuvenite martorilor pentru deplasare și pierderile cauzate de necesitatea prezenței la proces, cheltuielile de transport și, dacă este cazul, de cazare, precum și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.

Onorariile avocaților sunt variabile, fiind stabilite în funcție de nivelul de dificultate al cauzei, de amploarea și durata acesteia. Nivelul onorariului poate fi convenit în mod liber între avocat și clientul său, dar în limitele legii și ale statutului profesiei.

În privința, executorilor judecătorești, nivelul onorariului depinde de activitatea implicată în realizarea executării silite conform unei hotărâri judecătorești sau a unui titlu executoriu în baza legii. O listă de onorarii a fost stabilită de Ministerul Justiției în colaborare cu Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești. Aceștia sunt plătiți de către partea care a solicitat executorului judiciar executarea unei proceduri. Executorii judecătorești sunt de obicei plătiți per act de executare.

În cazul executării silite a creanţelor având ca obiect plata unei sume de bani, onorariile maxime sunt următoarele:

Pentru creanţe în valoare de până la 50 000 RON inclusiv Onorariul maxim perceput este de 10% din suma reprezentând valoarea creanţei (de exemplu, dacă valoarea creanţei este de 40 000 RON, tariful perceput nu poate fi mai mare de 400 RON (100 EUR).
Pentru creanţe în valoare de peste 50 000 RON, dar până la 80 000 RON inclusiv Onorariul maxim este egal cu o sumă fixă de 5 000 RON plus 3% din valoarea cu care suma respectivă depășește 50 000 RON.
Pentru creanţe în valoare de peste 80 000 RON, dar până la 100 000 RON inclusiv Onorariul maxim este egal cu suma de 5 900 RON plus 2% din valoarea cu care suma respectivă depășește 80 000 RON.
Pentru creanţe în valoare de peste 100 000 RON Onorariul maxim include o sumă fixă de 6 300 RON plus 1% din valoarea cu care suma respectivă depășește 100 000 RON.

Onorariile minimale şi maximale în funcție de tipul de act de executare silită

Onorarii percepute înainte de judecare (înainte de depunerea acțiunii):

Notificarea și comunicarea documentelor procedurale Între 20 RON (5 EUR) și 400 RON (100 EUR).
Constatarea unei situații de fapt și realizarea unui inventar al bunurilor (Articolul 239 din Codul de procedură civilă) Între 100 RON (25 EUR ) și 2 200 RON (550 EUR) pentru un debitor persoană fizică sau 5 200 RON (1 300 EUR) pentru un debitor persoană juridică.
Proces verbal al ofertei reale Între 50 RON (12,5 EUR) și 350 RON (87,5 EUR).
Confiscări 10% din valoarea realizată.
Sechestru asigurător Între 100 RON (25 EUR) și 1 200 RON (300 EUR) pentru un debitor persoană fizică sau 2 200 RON (550 EUR) pentru un debitor persoană juridică.
Consultanță juridică cu privire la întocmirea documentelor de executare Între 20 RON (5 EUR) și 200 RON (50 EUR).

Onorarii percepute în timpul procedurilor

Poprire 60 RON (15EUR) este tariful minim pentru o creanţă de maxim 1000 RON (250 EUR);

60 RON plus 2% din valoarea cu care suma depășește 1 000 RON pentru creanţe ce depășesc 1 000 RON.

Pentru sume de maxim 50 000 RON (12 500 EUR) tariful poate ajunge la maxim 10% din valoarea pretenției;

Pentru sume între 50 001 RON și 80 000 RON (20 000 EUR) tariful este de 3% din valoarea pretenției;

Pentru sume între 80 001 RON și 100 000 RON (25 000 EUR) tariful este de 2% din valoarea pretenției; și

Pentru sume ce depășesc 100 000 RON tariful este de 1% din valoarea pretenției.

Protest de neplată la cambie, bilet la ordin și cecurilor Un tarif minim de 150 RON (37,5 EUR) O sumă maximă de 400 RON (100 EUR).
Sechestru judiciar Un tarif minim de 100 RON (EUR 25) O sumă maximă de 1 200 RON (300 EUR) pentru un debitor persoană fizică sau 2 200 RON (550 EUR) pentru un debitor persoană juridică.

Tarifele percepute ulterior procedurilor (după ce curtea a pronunțat hotărârea)

Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului Între 50 RON (aproximativ 12,5 EUR) și 1 000 RON (250 EUR).
Contactul cu un minor/Vizitarea minorului Între 50 RON (aproximativ 12,5 EUR) și 500 RON (125 EUR).

În cazul recuperării debitelor /creanţelor prin executarea silită a bunurilor mobile sau imobile

Recuperarea debitelor/creanţelor prin urmărirea/executarea silită a bunurilor mobile Tarife minime

60 RON (15 EUR) pentru creanţe de maxim 1 000 RON (250 EUR);

60 RON plus 2% din valoarea cu care suma depășește 1 000 RON pentru datorii/creanţe ce depășesc 1 000 RON.

Tarife maxime

Până la 10% pentru sumele de maxim 50 000 RON (12 500 EUR);

3% pentru sumele între 50 001 RON și 80 000 RON (20 000 EUR);

2% pentru sumele între 80 001 RON și 100 000 RON (25 000 EUR); și

1% pentru sumele ce depășesc 100 000 RON.

Recuperarea debitelor/creanţelor prin urmărirea/executarea silită a bunurilor imobile Tarife minime

150 RON (37,5 EUR) pentru creanţe de maxim 1 000 RON (250 EUR);

150 RON (37,5 EUR) plus 2% din valoarea cu care suma depășește 1 000 RON, pentru creanţe ce depășesc 1 000 RON.

Tarife maxime

Până la 10% pentru sumele de maxim 50 000 RON (12 500 EUR);

3% pentru sume între 50 001 RON și 80 000 RON (20 000 EUR);

2% pentru sume între 80 001 RON și 100 000 RON (25 000 EUR); și

1% pentru sumele ce depășesc 100 000 RON.

Pe lângă onorariile avocaților sau ale executorilor judecătorești există și „cheltuieli fixe”, stabilite în funcție de tipul de proces.

Costuri fixe pentru părțile în proceduri civile

Cost fix pentru a înainta o acțiune în instanță: cheltuieli de judecată și taxa de timbru

Pretențiile înaintate instanțelor care fac obiectul cheltuielilor de judecată trebuie să primească timbru judiciar.

Cheltuielile de judecată pot varia între aproximativ 0,5 EUR și peste 1 500 EUR.

Pentru pretenții cuantificabile din punct de vedere financiar (de exemplu aplicabile în cauzele de pensie alimentară, cauzele comerciale) cheltuielile de judecată variază în funcție de valoarea pretenției:

Valoarea pretențiilor Valoarea cheltuielilor de judecată
Până la 39 RON 2 RON
39,01 RON – 388 RON 2 RON plus 10% din valoarea cu care suma pretenției depășește 39 RON
388,01 RON – 3 879 RON 37 RON plus 8% din valoarea cu care suma pretenției depășește 388 RON
3 879,01 RON – 19 395,00 RON 316 RON plus 6% din valoarea cu care suma pretenției depășește 3.879 RON
19 395,01 RON – 38 790,00 RON 1 247 RON plus 4% din valoarea cu care suma pretenției depășește 19 395 RON
38 790,01 RON – 193 948,00 RON 2 023 RON plus 2% din valoarea cu care suma pretenției depășește 38 790 RON
Peste 193 948,00 RON 5 126 RON plus 1% din valoarea cu care suma pretenției depășește 193 948 RON

Pentru pretențiile privind dreptul familiei, cheltuielile de judecată sunt:

În cazul divorțului cauzat de deteriorarea relațiilor familiale sau al divorțului convenit de comun acord între soți (Codul Familiei din România articolul 38 alineatele 1 și 2) 39 RON (10 EUR)
În cazul divorțului cauzat de imposibilitatea unuia dintre soți să își îndeplinească obligațiile legate de familie din cauza unei afecțiuni grave (Codul Familiei din România articolul 38 alineatul 3) și al divorțului cauzat de un venit redus al unuia dintre soți (mai mic decât salariul minim brut național) sau de lipsa unui venit 8 RON (2 EUR)
Pentru custodia copiilor, pentru stabilirea domiciliului unui minor, pentru recunoașterea copilului în vederea utilizării numelui părintelui 6 RON (2,5 EUR)
  • taxa de timbru (aproximativ 1 EUR) – variază între 1,5 RON și 5 RON
  • deciziile instanței – costul deciziei (aproximativ 1 EUR)

Hotărârile judecătorești, citațiile și notificările sunt comunicate în mod gratuit părților, martorilor, experților sau altor persoane sau instituții implicate în litigiu. .

Consultarea sau copierea documentelor din dosarul instanței și a certificatelor din biroul grefierului se efectuează contra cost (maxim 4 RON).

  • Costul obținerii unei decizii autentificate (mai puțin de 1 EUR)
Cereri adresate instanțelor pentru livrarea copiilor hotărârilor judecătorești finale și irevocabile Instanța percepe o taxă în valoare de 2 RON

Alte proceduri: costuri fixe

Onorariile datorate traducătorilor sau interpreților

1. Onorariile traducătorilor sau interpreților

Sunt stabilite de către instanță în hotărârea prin care este desemnat interpretul sau traducătorul. Tariful minim de 20 RON este majorat:

  • cu 50% pentru traducerile din sau într-o limbă orientală (japoneză, chineză) sau o limbă rară sau pentru traduceri urgente (în termen de 24-48 ore);
  • cu 100% pentru interpretariat simultan sau pentru servicii prestate la sfârșit de săptămână, pe durata sărbătorilor legale sau în zilele nelucrătoare, sau între orele 22.00 și 6.00.

Tarifele exacte sunt:

Pentru interpreți autorizați 23,15 (aproximativ 6 EUR) pe oră sau, dacă este cazul, pentru mai puțin de o oră (fracțiuni de oră)
Pentru traduceri 33,56 RON (aproximativ 8 EUR) pe pagină

TVA se adaugă la aceste sume acolo unde acest lucru este impus prin lege.

Ordinea în care se plătesc costurile fixe

1. Cheltuieli de judecată

Acestea trebuie achitate în avans, înainte de primirea, procesarea sau emiterea documentației relevante sau prestarea serviciului solicitat. În practică, solicitantul achită cheltuielile de judecată estimate de acesta a fi corecte la introducerea pretenției. La prima audiere instanța stabilește cheltuielile de judecată ce trebuie achitate și solicită în mod legal părții să achite orice deficit.

2. Onorariile executorilor judecătorești

Cheltuielile legate de executare trebuie achitate în avans de către partea care a solicitat-o. Plata în avans a onorariilor executorilor judecătorești nu reprezintă însă o condiție pentru executarea hotărârilor judecătorești.

3. Onorarii de interpretare

Partea care a solicitat serviciile de interpretariat trebuie să achite onorariul stabilit de instanță, cheltuielile oficiale de deplasare sau onorariul interpretului în termen de 5 zile de la stabilirea taxei.

4. Onorariile experților

Suma stabilită drept onorariu provizoriu şi avansul pentru cheltuielile de deplasare, atunci când este cazul, se depun, în termen de 5 zile de la numirea expertului tehnic judiciar, de partea la cererea căreia s-a încuviinţat efectuarea expertizei în contul special al biroului local pentru expertize tehnice judiciare şi contabile, deschis în acest scop. Instanța poate de asemenea hotărî ca aceste cheltuieli să fie suportate de ambele părți.

Onorariul definitiv pentru expertiza tehnică judiciară se stabileşte de organul care a dispus efectuarea expertizei, în funcţie de complexitatea lucrării, de volumul de lucru depus şi de gradul profesional ori ştiinţific al expertului sau al specialistului.