Care sunt meseriile care fac parte din grupa 1 de muncă

NewMoney 06/04/2021 | 11:56 Fapt Divers
Care sunt meseriile care fac parte din grupa 1 de muncă

Grupa 1 de muncă reunește locurile muncă, activitățile și categoriile profesionale cu condiții deosebite.

Iată mai jos, lista cu toate categoriile de activități din grupa 1 de muncă.

Meserii care fac parte din grupa 1 de muncă

1. Activitatea desfășurată în subteran:

– în minele de minereuri feroase, neferoase, precum și radioactive;

– în minele carbonifere, de minereuri nemetalifere, precum și de alte substanțe minerale (cu excepția exploatării sării);

– la extracția țițeiului prin galerii, precum și la exploatarea nisipurilor bituminoase;

– la exploatarea argilelor refractare, precum și a nisipurilor;

– la explorări, deschideri, precum și la cercetări miniere;

– la construcții de tunele, de galerii, precum și de centrale electrice subterane; la exploatări din cariere prin tunele și galerii;

– în depozite de explozivi din sectorul minier.

2. Personalul muncitor care lucrează în instalațiile tehnologice ale centralelor nucleare.

3. Prelucrarea în fază uscată a rocilor silicioase cu conținut de bioxid de siliciu liber și trioxid de crom, precum și a minereurilor cu steril silicios cu conținut de bioxid de siliciu liber (operațiile de concasare, sfărîmare, granulare, măcinare, clasare, ciuruire, ambalare) în instalații, mori de rambleu, cariere.

4. Prelucrarea minereurilor radioactive: concasare, granulare, măcinare, sortare, concentrare.

5. Fabricarea cărămizilor din silică:

– manipularea materiei prime;

– mărunțirea cuarțitei, prepararea materialului;

– activitatea la prese, fasonarea cărămizilor, activitatea la uscătorii, precum și la cuptoarele de ardere;

– polizarea, sortarea, controlul tehnic, precum și expedierea cărămizilor;

– activitatea de curățare a filtrelor și de întreținere permanentă a instalației de ventilație;

– activitatea din laboratoarele secțiilor de bază.

6. Fabricarea produselor refractare electrotopite și a fibrelor ceramice.

7. Zidirea și repararea cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, precum și a altor asemenea utilaje, cu cărămidă din silică sau cu cărămidă din silică asociată cu alte categorii de cărămidă refractară.

Executarea la cald, la utilajele de mai sus, a operațiilor de zidire și de reparare a zidăriei, indiferent de tipul de cărămidă refractară utilizată (activitate permanentă).

8. Fabricarea abrazivelor din cuarț (toate operațiile aferente procesului de fabricație). Șlefuirea și polizarea cu abrazive naturale din cuarț.

9. Fabricarea carburii de siliciu: concasarea, măcinarea și sortarea cuarțitei, prepararea amestecurilor de materiale, încărcarea și descărcarea cuptoarelor electrice, zidirea cuptoarelor.

10. Fabricarea electrocorindonului: alimentarea cuptoarelor cu materii prime și topirea acestora în cuptoare electrice cu arc.

11. Sablaj uscat cu alice sau nisip (cu excepția instalațiilor ermetizate). Activitatea continuă de metalizare interioară a recipienților metalici, a cisternelor și a grinzilor casetate de la podurile metalice. Dezbaterea, precum și operațiile efectuate în curățătoriile de piese turnate, în hale industriale.

12. Prepararea azbestului în unitățile de exploatare minieră. Defibrarea, măcinarea, malaxarea, granularea azbestului, filatura de azbest, prepararea țesăturii și țesătoria de azbest, confecționarea sforii din azbest, a șnurului (împletiturii) din sfoară de azbest, a plăcilor din azbest; activitatea continuă de confecționare a garniturilor de etanșare din sfoară și șnur de azbest. Malaxarea și măcinarea deșeurilor de azbest și clingherit.

13. Fabricarea ferodourilor: toate operațiile. Prelucrarea ferodourilor. Fabricarea și prelucrarea plăcilor de marsit pe bază de azbest: toate operațiile.

14. Prelucrarea industrială a topiturii de sticlă la țeava, prin suflare cu gura (operații executate complet nemecanizat și preluînd priza din cuptorul de topire).

15. Fabricarea carbidului: pregătirea materiei prime, alimentarea cuptoarelor, scurgere, concasare, sortare, ambalare. Fabricarea varului pentru carbid.

16. Cocserie: mașina de șarjare, așezarea și etanșarea ușilor, încălzirea bateriilor și a colectoarelor de gaze (platformele de pe bateriile de cocs și semicocs), scoaterea ușilor, transportul cocsului la stins, stingerea și sortarea cocsului.

17. Sectorul chimic al cocseriei (chimizarea gazului de cocs, distilarea gudroanelor, ambalarea și încărcarea în vrac a produselor chimice rezultate și fabricate). Arderea pe vatră în cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere. Operația de gudronare a lingotierelor.

18. Fabricarea de alfa și betanaftilamină (toate operațiile, inclusiv ambalarea) și utilizarea industrială a alfa și betanaftilaminei.

Fabricarea benzidinei (toate operațiile, inclusiv ambalarea).

Fabricarea hidrazobenzenului (toate operațiile aferente procesului tehnologic).

19. Sectorul de aglomerare din siderurgie: operațiile de la mașina de aglomerare, reintroducerea în flux a șarjei neaglomerate (retur), expediția aglomeratului.

Încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi (operație ce se execută sub silozuri).

20. Furnale: instalația de dozare și de încărcare a materialelor de șarjă, încărcarea furnalelor, epurarea gazelor de furnal, preîncălzitoare de aer, curățarea canalelor de la furnal, activitatea prestată la creuzetul furnalelor, desulfurarea fontei, granularea și expandarea zgurii, precum și epurarea gazelor de furnal.

21. Încălzirea metalului în vederea laminării, laminarea, tăierea, presarea și refularea la cald, inclusiv ajustajul, finisarea și sortarea la cald.

22. Laminarea metalelor neferoase la cald, la cilindri sau prin extrudere la prese hidraulice.

23. Încărcarea cuptoarelor, precum și elaborarea oțelului în cuptoare Siemens-Martin, în convertizoare, în cuptoare electrice, inclusiv REZ și VOD, care au capacitatea de cel puțin 5 tone pe șarje. Turnarea oțelului prin procedeul continuu și în lingouri la uzinele siderurgice. Pregătirea gropii de turnare, turnarea și evacuarea oțelului la Uzinele Oțelu Roșu din orașul Oțelu Roșu și Industria sîrmei din orașul Cîmpia Turzii.

24. Cazanele recuperatoare de la oțelăriile cu convertizoare.

25. Activitatea din turnătoriile de fontă, oțel sau neferoase cu producție industrială continuă, în care se execută și operațiile de dezbatere sau de curățare a pieselor în hala de turnare. Turnătoria Uzinei „Independența” Sibiu unde se execută și turnarea tuburilor din fontă la groapa de turnare. Turnătoria nr. 1 de la I.U.G. „Progresul” Brăila. Turnătoria de neferoase de la „METROM” Brașov și „LAROMET” București.

26. Metalizarea cu nichel-carbonil.

27. Încărcarea și descărcarea cuptoarelor adinei (macarale Tiegler), precum și macaralele de la scoaterea oțelului din cuptoarele cu propulsie, încălzirea țaglelor în cuptorul cu vatră înclinată la laminorul de 6 țoli, precum și încălzirea bandajelor și a discurilor pentru roțile de material rulant, încălzirea oțelului pentru laminare în cuptoarele adînci. Încălzirea, scoaterea și transportul platinelor și al pachetelor de tablă, manual, de la cuptoare la cajă. Extragerea manuală a oțelului cald pentru laminare din cuptoare sau a țaglelor din cuptoarele cu propulsie. Extragerea manuală a lingourilor sau a țaglelor din cuptoarele cu propulsie. Transportul manual al țaglelor de la cuptor la linia de laminare.

28. Presarea discurilor la Combinatul siderurgic Reșița; extruderea și expandarea țevilor la Întreprinderea de țevi „Republica”.

29. Atelierul de fabricat furci prin forjare din cadrul Întreprinderii „Laminorul” Brăila.

30. Măcinarea, prăjirea, aglomerarea, șarjarea, precum și topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb. Rafinarea termică a plumbului, inclusiv cupelarea. Elaborarea aliajului plumb-cadmiu. Activitatea de producție în stațiile pilot cu profil de pirometalurgie neferoasă. Elaborarea aliajelor cu peste 50% plumb. Topirea aliajelor cu peste 50% plumb și turnarea de piese din aceste aliaje în proces de fabricație industrială. Topirea, elaborarea și rafinarea metalelor neferoase în incinta uzinelor din metalurgia plumbului.

Sudura în plumb.

Obținerea pe cale industrială a miniului de plumb, a ceruzei și a litargei, toate operațiile din cadrul procesului tehnologic, precum și ambalarea acestora. Vopsirea la dublul fund al navelor.

31. Personalul din secțiile productive, de deservire a acestora de la Combinatul metalurgic de metale neferoase Copșa Mică, precum și personalul din activitatea de bază a Întreprinderii „Carbosin” Copșa Mică; fabricarea și ambalarea negrului de fum de la Combinatul petrochimic Pitești.

32. Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Întreprinderea „Acumulatorul” București și la Fabrica de acumulatoare din Întreprinderea de produse electrotehnice Bistrița, precum și atelierele speciale de reparații capitale ale acumulatoarelor electrice din plumb din unitățile aparținînd Ministerului Transporturilor: moară, malaxoare, pastare, uscare plăci, pregătire plăci, formare plăci, finisare plăci, îndreptare plăci, circular, montaj, asamblare, dezasamblare, plumbuire, magazii cu semifabricate din plumb, magazia de piese din plumb pentru acumulatoare, recuperarea plumbului din deșeuri tehnologice, rafinarea, topirea, alierea, turnarea și sudura plumbului.

33. Uscarea, prăjirea și distilarea minereurilor cinabrifere. Distilarea și purificarea mercurului în proces continuu. Instalațiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargintifere. Activitatea de cianurare a minereurilor auroargintifere. Instalația de fabricare a acetaldehidei prin procedeul cu catalizator de mercur. Regenerarea catalizatorului la fabricarea acetaldehidei. Fabricarea, condiționarea și ambalarea criptodinului. Electroliza clorurii de sodiu prin procedeul cu catod de mercur: operația de electroliză propriu-zisă, descompunerea amalgamului și distilarea mercurului. Incuvarea, decuvarea și repararea redresoarelor cu mercur, precum și a regulatoarelor Dik. Fabricarea oxizilor de mercur.

34. Utilizarea permanentă a mercurului în diverse procese industriale. Fabricarea termometrelor cu mercur.

35. Prăjirea și aglomerarea minereului de cupru, topirea concentratelor cuproase, convertizarea, prerafinarea, precum și granularea cuprului.

36. Electroliza cuprului și fabricarea industrială a pulberilor de cupru.

37. Activitatea de la instalațiile pentru producerea lingourilor de zirconiu și titan.

38. Metalurgia zincului: activitatea la cuptoarele Waltz, activitatea la peletizoare, distilarea zincului în retorte, fabricarea zincului pe cale pirometalurgică. Activitatea la cuptoarele pentru producerea trioxidului de stibiu și a bioxidului de staniu.

39. Electroliza aluminiului, inclusiv captarea gazelor.

40. Fabricarea și ambalarea în industrie a acidului cianhidric și a compușilor cianici (acetoncianhidrină, clorură de cianurii, cianură de sodiu, atrazin, prometrin-igran). Instalația de fabricare a nitrilului acrilic. Fabricarea și ambalarea fosgenului. Fabricarea metacrilatului și a polimetacrilatului de metil. Polimerizarea nitrilului acrilic și recuperarea sa.

41. Fabricarea acidului sulfuric din gazele rezultate din procesele metalurgiei neferoase (aglomerare, prăjire, topire, convertizare).

42. Fabricarea și ambalarea industrială a cromaților, bicromaților, anhidridei cromice, precum și a pigmenților din crom și plumb.

43. Fabricarea substanțelor chimice folosite ca auxiliari în industria textilă, a pielăriei și a cauciucului.

44. Prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor și materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea și turnarea metalelor neferoase.

45. Fabricarea și condiționarea produselor organo-fosforice pe cale industrială.

46. Steamparea minereurilor la Întreprinderea minieră Barza.

47. Silozurile de minereuri la Întreprinderea minieră Moldova Nouă.

48. Activitatea de afinare a aurului și a argintului la Întreprinderea metalurgică de metale neferoase Baia Mare.

49. Secțiile de sfărîmare și prăjire magnetizantă a minereurilor la Întreprinderea de preparare Teliuc.

50. Gazarea în spații închise (mori, magazii, nave, silozuri) cu acid cianhidric, sulfură de carbon, bromură de metil, bromură de etil, cloropicrină și hidrogen fosforat.

51. Filatura de cord, celofibră și celofan.

52. Fabricarea xantatului de sodiu.

53. Clorurarea argilei la fabricarea clorurii de aluminiu, precum și ambalarea clorurii de aluminiu.

54. Instalațiile de sudură, tăiere și metalizare prin pulverizare cu jet de plasmă.

55. Activitatea din leprozerii (toate categoriile de personal).

56. Activitatea personalului sanitar mediu de pe platformele de foraj marin.

57. Personalul sanitar care lucrează în subteran în activitățile prevăzute în grupa I de muncă.

58. Lucrări permanente sub apă la suprapresiune (scafandrii și chesonierii).

59. Manipularea mărfurilor explozive, toxice și pulverulente, a produselor chimice și petrochimice, a cărbunilor și a minereurilor (docheri, docheri-mecanizatori, conducători de utilaje portuare).

60. Curățarea tancurilor petroliere, a recipientelor și instalațiilor tehnologice, a suprafețelor de depozitare din interiorul navelor și silozurilor (docheri și docheri-mecanizatori).

61. Fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice, în unitățile de producție a explozivilor, precum și fabricarea nitrocelulozelor și a celuloidului în aceleași unități de producție a explozivilor.

62. Fabricarea munițiilor și a elementelor de muniții (locurile de muncă unde se execută operații cu exploziv de inițiere, exploziv cu caracteristica de sensibilitate mare, precum și locurile de muncă unde se execută operații cu explozivi aromatici la care angajații vin în contact direct cu aceștia). Asamblarea și dezasamblarea focoaselor, șuruburilor portamorsă și detonatoarelor (în cazul în care elementele componente sînt încărcate). Asanarea terenurilor și a apelor de muniții, produse pirotehnice, materiale explozive și mine. Operații de distrugere a munițiilor încărcate și a elementelor de muniții încărcate, a pulberilor, a explozivilor și a materialelor pirotehnice. Delaborarea munițiilor și a elementelor pirotehnice încărcate cu substanțe explozive sau incendiare.

63. Fabricarea electrozilor siderurgici, de sudură, a electrozilor pentru arc voltaic, a anozilor și catozilor precopți pentru electroliza aluminiului, a electrozilor pentru crăițuire cu arc voltaic și a electrozilor pentru elemente galvanice, următoarele operații: degazeificarea cocsului și a antracitului, prepararea materiei prime (concasarea, sortarea, topirea smoalei și a gudronului, malaxarea amestecului de materii prime pentru fabricarea pastei de electrozi, presarea și vălțuirea produselor cărbunoase), calcinarea, grafitarea, prelucrarea electrozilor, impregnarea, parafinarea, sortarea și ambalarea electrozilor, cuprarea electrozilor de cărbune, dozarea, descărcarea cuptoarelor de coacere.

64. Fabricarea pulberii de aluminiu.

65. Striparea lingourilor și curățarea cu flacără a lingourilor, bramelor și țaglelor, precum și curățarea cu ciocane pneumatice a lingourilor și laminatelor.

66. Fabricarea feroaliajelor și a siliciului metalic (concasare, sortare, uscare, depozitare, încărcare minereuri de siliciu, mangan, wolfram, vanadiu, nichel și cobalt, elaborarea în cuptoare electrice, pregătirea, turnarea, epurarea gazelor, dezbaterea și expediția feroaliajelor).

67. Secția flux de sudură (concasare, uscare, cernere, dozare, cuptoare electrice, poduri rulante și finisare flux).

68. Combinatul de îngrășăminte chimice Turnu Măgurele (operațiile tehnologice de la valorificarea cenușilor de pirită).

69. Fabricarea etilmercaptanului, metilmercaptanului și a dimetilsulfurii.

70. Fabricarea pentasulfurii de fosfor, rafinarea fosforului, ambalarea și depozitarea acestora.

71. Fabricarea oxiclorurii cuprice.

72. Fabricarea și utilizarea sulfurii de carbon, precum și fabricarea viscozei: xantogenare, dizolvare, maturație, filatura de mătase artificială, spălătoria și uscătoria de bobine, baia de acid sulfuric, stația de epurare a apelor industriale reziduale.

73. Personalul de pe platformele de foraj marin, precum și personalul de pe platformele marine pentru extracție și personalul care execută pe mare lucrări speciale necesare extracției țițeiului, gazelor și transportului acestora.

74. Personalul operativ de dirijare și control al traficului aerian civil de la Aeroportul Otopeni și centrele de dirijare de gradul I.

75. Personalul civil din Ministerul Apărării Naționale care lucrează la locurile de muncă sau la activitățile încadrate în grupa I sau II de muncă, conform Decretului nr. 247/1977, beneficiază de grupa de muncă aprobată pentru cadrele militare.

FOTO: Pixabay